Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepubl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/456/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łask oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zmienionej uchwałą Nr XLIII/477/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1426, 1794) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 dodaje się ust. 3a o brzmieniu:
3a. Wszystkie dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki z tytułu udzielonej z budżetu Gminy Łask dotacji (faktury, rachunki, listy płac itp.) winny zawierać opis: „Kwotę ... (należy podać wartość) sfinasowano z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Łask", z tym że w przypadkach wydatków na kształcenie specjalne opis, w zależności od kwalifikacji wydatku i rodzaju placówki, otrzymuje brzmienie: 1) Kwotę ... (należy podać wartość) sfinasowano z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Łask, zgodnie z art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych; 2) Kwotę ... (należy podać wartość) sfinasowano z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Łask, zgodnie z art. 35 ust. 5 pkt 3 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych; 3) Kwotę ... (należy podać wartość) sfinasowano z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Łask, zgodnie z art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych.” ”;

2) załącznik nr 3, o którym mowa w § 4 ust. 3 w/w uchwały stanowiący wzór rozliczenia dotacji, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepubl.pdf (904,60KB)

DOCXZałącznik nr 1 XI/116/2019.docx (412,96KB)