Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Łasku z dnia 15-07-2022 w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina"

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu prawidłowej realizacji przez Gminę Łask projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” powołuję zespół projektowy w następującym składzie:
1) Pani Julita Skurpel Naczelnik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego w Urzedzie Miejskim w Łasku - lider zespołu projektowego;
3) Pan Damian Mikła Starszy Informatyk w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku,
4) Pan Dominik Stepień Informatyk w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku,

2. Do obowiązków członków zespołu należy współpraca oraz czynny udział w realizacji projektu, kompletowanie wymaganych dokumentów, uczestnictwo w pracach zespołu, gromadzenie i analiza informacji związanych z poprawną realizacją projektu.
3. Realizacja projektu musi być zgodna ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową i zakończyć się w terminie zgodnym z harmonogramem.

§ 2. Określa się następujący podział zadań poszczególnych członków zespołu:
1. Pani Julita Skurpel - lider zespołu projektowego, realizuje w szczególności takie zadania jak:
1) bieżące monitorowanie terminowości i efektywności realizacji projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie;
2) nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych w odniesieniu do budżetu projektu;
3) nadzór nad wyborem dostawców towarów i usług na rzecz projektu zgodnie z ustawą: prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasad konkurencyjności i transparentności;
4) nadzór nad prawidłowym przekazaniem sprzętu komputerowego do uczestników projektu;
5) sporządzanie wniosku o płatność;
6) obsługa finansowa projektu w zakresie budżetu projektu i jego zmian;
7) prowadzenie dokumentacji merytorycznej oraz jej przygotowanie do archiwizacji.

2. Pan Damian Mikła realizuje zadania w zakresie wdrażania oprogramowania objętego projektem, strony www i zakupu serwera, w szczególności takie zadania jak:
1) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia;
2) przygotowanie umów z wykonawcami;
3) nadzór nad wdrożeniem i odbiór przedmiotu umowy;

3. Pan Dominik Stępień, realizuje zadania w zakresie zakupu sprzętu komputerowego objętego projektem, w szczególności takie jak:
1) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia;
2) przygotowanie umów z wykonawcami i nadzór nad ich realizacją;
3) odbiór dostaw sprzętu komputerowego;
4) przygotowywanie dokumentów księgowych niezbędnych do przyjęcia sprzętu na stan Urzędu (OT).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1802022 Burmistrza Łasku z dnia 15-07-2022 w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina.pdf (176,66KB)