Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 270/2022 Burmistrza Łasku z dnia 09-11-2022 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), §24 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku", zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia terminowej i poprawnej inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, powołuję stałą komisję inwentaryzacyjną w Urzędzie Miejskim w Łasku, zwaną dalej komisją, w następującym składzie:
1) Katarzyna Kubiak - Przewodnicząca Komisji
2) Magdalena Cybułka-Pogorzelska - Członek Komisji
3) Anna Dobroszek - Członek Komisji
4) Martyna Pawlik - Członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji, o której mowa w §1 należy:
1. Organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji składników majątkowych, dopilnowanie ich wykonania we właściwym czasie;
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z ustalonym planem, wyjaśnienie przyczyn ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
3. Formułowanie umotywowanych wniosków do Burmistrza Łasku w sprawie sposobu rozliczania różnic inwentaryzacyjnych;
4. Przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji składników majątkowych;
5. Przeprowadzanie kontroli prawidłowości spisów z natury przy inwentaryzacji metodą okresową;
6. Współdziałanie z osobami odpowiedzialnymi za inwentaryzację przy jej organizowaniu i przeprowadzaniu;
7. Dokonywanie oceny przydatności gospodarczej składników majątkowych każdorazowo objętych spisem z natury.

§ 3. 1. Pracami Komisji, o której mowa w §1 kieruje Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Komisji. 2. Zadania Przewodniczącego Komisji określają przepisy Zarządzenia nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku".
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łask.
§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 180/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2022 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2702022 Burmistrza Łasku z dnia 09-11-2022 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w.pdf (171,27KB)