Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 271/2022 Burmistrza Łasku z dnia 09-11-2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2022 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106, z 2022 r. 1488), Zarządzenia Nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku" zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku. 2. Stała komisja inwentaryzacyjna została powołana Zarządzeniem Nr 270/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 roku w następującym składzie osobowym:
a) Katarzyna Kubiak - Przewodnicząca Komisji,

b) Magdalena Cybułka - Pogorzelska - Członek Komisji,

c) Anna Dobroszek - Członek Komisji,

d) Martyna Pawlik - Członek Komisji.


3. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 21 listopada 2022 roku do dnia 10 marca 2023 roku, zgodnie z „Instrukcją w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku" oraz według harmonogramu inwentaryzacji na rok 2022 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na kontrolera przebiegu spisu z natury w czasie inwentaryzacji wyznaczam Panią Magdalenę Cybułkę - Pogorzelską – członka komisji inwentaryzacyjnej, zadaniem którego jest przeprowadzenie wyrywkowej kontroli sporządzonego spisu z natury przez zespoły spisowe. Na arkuszu spisowym należy zaznaczyć pozycje, które zostały skontrolowane.
§ 3. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych przewidzianych w ustawie o rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz niniejszym zarządzeniu określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnik Gminy w trakcie instruktażu przedinwentaryzacyjnego.
§ 4. Skład zespołów spisowych dla przeprowadzenia spisów z natury objętych ewidencją składników majątkowych zostanie ustalony na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej odrębnym zarządzeniem.
§ 5. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie podanym w załączniku do niniejszego zarządzenia:
-metodą spisu z natury na dzień 31 października 2022 roku,

-w drodze pisemnego potwierdzenia sald i weryfikacji danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami na dzień 31 grudnia 2022 roku.


§ 6. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w Wydziale Budżetowym w terminie do dnia 21 listopada 2022 roku.
§ 7. Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do:
1) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie;
2) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej (spisów z natury) do wyceny i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych do Wydziału Budżetowego w terminie do 16 stycznia 2023 roku;
3) przeprowadzenia weryfikacji różnic i przedłożenia ewentualnych wniosków Burmistrzowi Łasku oraz sporządzenia rozliczenia wyników inwentaryzacji;
4) złożenie ostatecznego sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji.

§ 8. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnika Gminy do przeprowadzenia szkolenia przedinwentaryzacyjnego i szczegółowego instruktażu członków komisji i zespołów spisowych oraz przy udziale pracowników księgowości o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.
§ 9. Zespoły spisowe czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.
§ 10. Po zakończeniu spisu z natury przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej przedłoży całość dokumentacji z przeprowadzonego spisu Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku.
§ 11. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością dokonywania spisów inwentaryzacyjnych powierza się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierzam komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnikowi Gminy.
§ 13. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2712022 Burmistrza Łasku z dnia 09-11-2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2022.pdf (585,58KB)

DOCXZałącznik nr 1 2712022.docx (15,64KB)