Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730) w związku z uchwałą Nr XXXVI/390/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask, stwierdzając, iż planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „planem”. 2. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały Nr XXXVI/390/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.
3. Plan miejscowy obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu oraz ustalenia zawarte w części graficznej planu.
4. Integralnymi częściami uchwały są:
1) część graficzna planu obejmująca rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łasku;
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Łasku;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie syt-wys. w skali 1:2000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących ustawach wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar w gminie Łask, objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;
6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową;
7) powierzchni zabudowy –należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym, w przypadku urządzeń fotowoltaicznych montowanych bezpośrednio na gruncie należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez wszystkie panele fotowoltaiczne;
8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, mierzonych w zewnętrznym obrysie rzutów wszystkich budynków położonych na działce budowlanej, do powierzchni tej działki budowlanej, w przypadku urządzeń fotowoltaicznych montowanych bezpośrednio na gruncie należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zajętej przez te urządzenia do powierzchni działki budowlanej;
9) wysokość zabudowy – określoną w metrach wysokość obiektu budowlanego mierzoną od najniższego poziomu terenu w miejscu jego lokalizacji do najwyższego punktu jego konstrukcji, a dla budynków – do najwyższego punktu dachu;
10) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które dominuje na danym terenie;
11) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które można dopuścić na danym terenie w zakresie wyznaczonym dla ustaleń szczegółowych;
12) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu nie kolidujące z jego funkcją podstawową i nie zmieniające generalnego charakteru zagospodarowania terenu;
13) nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu linia określająca część działki budowlanej, na której możliwe jest lokalizowanie budynków, z zakazem jej przekraczania, który nie dotyczy:
a) elementów wejścia do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie,

b) elementów nadwieszeń, takich jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,

c) tarasów, werand i ogrodów zimowych,

d) podziemnych części budynku i urządzeń budowlanych związanych z budynkiem,

e) instalacji artystycznych;


14) podziale działki budowlanej – należy przez to rozumieć podział geodezyjny działki budowlanej, w wyniku którego każda z nowo powstałych działek będzie spełniała warunki działki budowlanej;
15) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia nieprzekraczającym 12°;
16) poddaszu użytkowym - należy przez to rozumieć poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, stanowiące kondygnację w rozumieniu przepisów odrębnych;
17) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;
18) wymagania parkingowe – to wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych, które należy zapewnić na terenie działki budowlanej, przylegającej do drogi dojazdowej lub w inny sposób określony w ustaleniach szczegółowych;
19) miejscu parkingowym – należy przez to rozumieć miejsce postojowe lub garażowe;
20) usługach – należy przez to rozumieć prowadzenie działalności usługowej na rzecz osób i firm, w tym szczególnie handel o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m² i rzemiosło, z wyłączeniem produkcji;
21) strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV – należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej, który jest wyznaczony na rysunku planu i w którym do czasu skablowania lub przełożenia tej linii obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zgodne z ustaleniami planu.

§ 3. 1. Plan wyznacza tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym: 1) oznaczone symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U – tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej;
2) oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U , 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U, 21MN/U, 22MN/U, 23MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
3) oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U, 4U – tereny zabudowy usługowej;
4) oznaczone symbolami 1RM, 2RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i agroturystycznych;
5) oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R – tereny rolnicze;
6) oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL – tereny lasów;
7) oznaczone symbolami 1KDL, 2KDL – tereny dróg publicznych – lokalne;
8) oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD – tereny dróg publicznych - dojazdowe;
9) oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10 KDW - tereny dróg wewnętrznych;
10) oznaczone symbolem 1KDPJ – teren ciągu pieszo-jezdnego.

§ 4. W planie ustala się: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
11) stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 5. Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających dokonanie takich ustaleń, w planie nie ustala: 1) zasad kształtowania krajobrazu;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) granica obszaru ograniczonego użytkowania – podobszar „B” od lotniska wojskowego "Łask";
5) granica powierzchni ograniczających wysokość zabudowy do 340 m n.p.m.;
6) granice strefy ochrony archeologicznej;
7) granice strefy ograniczonego użytkowania od kompleksu wojskowego we Wronowicach;
8) obiekty zabytkowe wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków;
9) strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
10) granica strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania na środowisko urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;
11) strefa ochronna istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
12) barwne oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenie terenów.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to:
1) granica terenów zamkniętych;
2) granice stref ochronnych od terenów zamkniętych (związane z funkcjonowaniem lotniska wojskowego "Łask" oraz kompleksu wojskowego we Wronowicach);
3) granica zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Grabi”;
4) granice terenów zmeliorowanych;
5) przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
6) krawędź jezdni (drogi wojewódzkiej nr 482 oraz 473);
7) krawędź jezdni (drogi wewnętrznej na terenach zamkniętych);
8) udokumentowane ujęcie wód podziemnych;
9) linie wymiarowania (wymiar podany w metrach).

Rozdział 2.Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny oróżnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna, składowa, magazynowa i usługowa w ramach której na poszczególnych działkach budowlanych ustala się realizację co najmniej jednej z ww. funkcji,

b) teren lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW; produkcja energii na potrzeby własne oraz z możliwością sprzedaży;


2) realizację budynków o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem podstawowym, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami administracyjnymi i technicznymi, budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi np. wiaty, altany, terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej, obiektami małej architektury;
3) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w planie;
4) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ; 5) dopuszczenie zachowania obiektów budowlanych w ich istniejącej formie i z obecną funkcją.

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U , 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U, 21MN/U, 22MN/U, 23MN/U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku wolnostojącym,

b) zabudowa usługowa realizowana bez funkcji mieszkaniowej,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana bez funkcji usługowej;


2) forma budynków mieszkalnych wolnostojąca lub w zabudowie bliźniaczej;
3) realizację budynków o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem podstawowym, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi np. wiaty, altany, terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej, obiektami małej architektury;
4) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w planie;
5) zakaz prowadzenia gospodarczej działalności usługowej obejmującej gromadzenie na placu surowców i materiałów gotowych wraz z materiałami opałowymi i sypkimi włącznie, a także składowanie na placu zużytych części samochodowych (szroty);
6) dopuszczenie zachowania obiektów budowlanych w ich istniejącej formie i z obecną funkcją.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;
2) realizację nowych budynków o funkcjach podstawowych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi np. wiaty, altany, terenami zieleni, dojazdami, ciągami pieszymi, miejscami postojowymi, obiektami i sieciami infrastruktury technicznej, obiektami małej architektury;
3) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w planie;
4) dopuszczenie zachowania obiektów budowlanych w ich istniejącej formie i z obecną funkcją.

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i agroturystycznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi związane z produkcją rolną, lokalizowane w bryle budynku mieszkalnego lub w formie wolnostojącej, stanowiące łącznie nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynków o funkcji podstawowej;
3) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w planie;
4) realizację budynków o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem podstawowym oraz dopuszczalnym z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi np. wiaty, altany, gospodarskimi, terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej, obiektami małej architektury;
5) zakaz prowadzenia chowu zwierząt.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren rolniczy;
2) zakaz zabudowy budynkami;
3) dopuszcza się:
a) budowę podziemnych sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi dot. ochrony gruntów rolnych i leśnych,

b) przebieg przewodów linii elektroenergetycznych,

c) przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) budowę dojazdów do pól i nieruchomości rolnych,

e) inwestycje, które nie wymagają uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.


§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami – 1ZL, 2ZL, 3ZL ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lasów;
2) dla terenów oznaczonych symbolem ZL mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;
3) ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną;
4) dopuszcza się lokalizację liniowych urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
5) gospodarka leśna winna być prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach.

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami – 1KDL, 2KDL ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: drogi publiczne klasy lokalnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona,

d) obiekty małej architektury;


3) bezpośrednią obsługę przyległych terenów.

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami –1KDD, 2KDD, 3KDD ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: drogi publiczne klasy dojazdowej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona,

d) obiekty małej architektury;


3) bezpośrednią obsługę przyległych terenów.

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami –1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10 KDW ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: drogi wewnętrzne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona,

d) obiekty małej architektury;


3) bezpośrednią obsługę przyległych terenów.

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem –1KDPJ ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-jezdny;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona,

d) obiekty małej architektury;


3) bezpośrednią obsługę przyległych terenów.

Rozdział 3.Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu
§ 17. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania na terenie 1P/U, 2P/U, 3 P/U ustala się: 1) dla budynków produkcyjnych, składowych, magazynowych i usługowych ustala się:
a) wysokość budynków nie większa niż 14,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 3;


2) dla budynków gospodarczych, garażowych, obiektów budowlanych np. wiat i altan ustala się:
a) wysokość budynków i obiektów budowlanych nie większa niż 9,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2;


3) na budynkach, nad płaszczyzną dachów, dopuszcza się realizację:
a) elementów takich jak: świetliki dachowe, panele słoneczne lub fotowoltaiczne – do wysokości nie większej niż 3 m ponad wysokość budynków dopuszczoną planem,

b) elementów takich jak kominy lub maszty - do wysokości nie większej niż 10 m ponad wysokość budynków dopuszczoną planem;


4) powierzchnia zabudowy nie większa niż 80 % powierzchni działki budowlanej;
5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10 % powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 3,0;
7) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,01;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przebiegiem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu;
9) kształtowanie geometrii dachów: płaskie oraz jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º;
10) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §31;
11) obsługa komunikacyjna z terenów przyległych dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów.

§ 18. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania na terenie 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U , 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U, 21MN/U, 22MN/U, 23MN/U ustala się: 1) dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych, usługowych i mieszkaniowo-usługowych ustala się:
a) wysokość budynków nie większą niż 12,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 3, w tym ostatnią dopuszcza się jako poddasze użytkowe;


2) dla budynków gospodarczych, garażowych, obiektów budowlanych np. wiat i altan ustala się:
a) wysokość budynków i obiektów budowlanych nie większą niż 6,0 m,

b) nie więcej niż 1 kondygnację nadziemną,

c) sumę powierzchni zabudowy budynków gospodarczych nie większą niż 20 % dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej,

d) dopuszczenie garaży wbudowanych w zabudowę przeznaczoną na funkcję mieszkaniową;


3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 % powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30 % powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 1,0;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,01;
7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przebiegiem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu;
8) kształtowanie geometrii dachów: płaskie oraz jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º;
9) dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów budynków istniejących;
10) pokrycie dachów jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi w palecie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni i w odcieniach szarości;
11) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §31;
12) obsługę komunikacyjną z:
a) przyległych terenów dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych wyznaczonych na rysunku planu,

b) istniejących dróg wewnętrznych znajdujących się poza obszarem objętym planem (w tym z przylegających terenów zamkniętych),

c) dojść i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów.


§ 19. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania na terenie 1U, 2U, 3U, 4U ustala się: 1) dla budynków usługowych ustala się:
a) wysokość budynków nie większą niż 12,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2;


2) dla budynków gospodarczych, garażowych, obiektów budowlanych np. wiat i altan ustala się:
a) wysokość budynków i obiektów budowlanych nie większą niż 6,0 m,

b) nie więcej niż 1 kondygnację nadziemną;


3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 % powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 2,0;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,01;
7) kształtowanie geometrii dachów: płaskie oraz jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º;
8) dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów budynków istniejacych;
9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przebiegiem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu;
10) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §31;
11) obsługa komunikacyjna z terenów przyległych dróg publicznych, istniejących dróg wewnętrznych oraz dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów;
12) budynki lub części budynków pełniących funkcje użyteczności publicznej nakazuje się realizować z uwzględnieniem ich przystosowania i zagospodarowania terenu do korzystania przez osoby starsze, niepełnosprawne i kierujące wózkami - zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 20. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania na terenach 1RM, 2RM ustala się: 1) dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i usługowych:
a) wysokość budynków nie większą niż 12 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 3, w tym ostatnią kondygnację dopuszcza się jako poddasze użytkowe;


2) dla budynków gospodarczych, garażowych, obiektów budowlanych np. wiat i altan ustala się:
a) wysokość budynków i obiektów budowlanych nie większą niż 12,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2,

c) dopuszczenie garaży wbudowanych w zabudowę przeznaczoną na funkcję mieszkaniową;


3) dla budynków gospodarskich ustala się:
a) wysokość budynków i obiektów budowlanych nie większą niż 12,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2;


4) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej;
5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej;
6) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 1,0;
7) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,01;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przebiegiem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu;
9) kształtowanie geometrii dachów: płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º;
10) dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów budynków istniejących;
11) pokrycie dachów jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi w palecie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni i w odcieniach szarości;
12) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §31;
13) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów.

§ 21. Parametry i zasady zagospodarowania terenów dróg: 1) dla terenów dróg publicznych – lokalnych, oznaczonych symbolami - 1KDL, 2KDL ustala się:
a) klasę L – lokalna,

b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL, szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m, oraz zwężeniem w części północnej zgodnym z szerokościami działek,

c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: zgodna z szerokością działki od 8,7 m do 19,7 m, z narożnymi ścięciami min. 5,0 m na 5,0 m,

d) realizację oświetlenia ulicznego,

e) realizację co najmniej jednostronnego chodnika, przy czym dopuszczalne jest sytuowanie chodników bezpośrednio przy jezdni,

f) zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;


2) dla terenów dróg publicznych - dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD ustala się:
a) klasę D – dojazdowa,

b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD, szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m,

c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD, szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m,

d) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDD, szerokość w liniach rozgraniczających 10 m z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 7,5 m na 5,5 m,

e) realizację oświetlenia ulicznego,

f) realizację co najmniej jednostronnego chodnika, przy czym dopuszczalne jest sytuowanie chodników bezpośrednio przy jezdni,

g) zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;


3) dla terenu dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10 KDW ustala się:
a) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodna z szerokością działki od 10,0 m do 12,5 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m,

b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m oraz z lokalnym poszerzeniem w południowej części drogi – zgodnie z szerokością działki,

c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m do z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających 5,0 m na 5,0 m,

d) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, z poszerzeniem na plac do zawracania samochodów o wymiarach 20,0 m x 20,0 m – zgodnie z szerokością działki,

e) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m oraz z poszerzeniem na plac do zawracania samochodów o wymiarach 20,0 m na 20,0 m – zgodnie z szerokością działki,

f) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDW, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodna z szerokością działki od 10,0 m do 17,2 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m,

g) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDW, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodna z szerokością działki od 6,0 m do 14,0 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m,

h) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m,

i) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 9KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m,

j) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m,

k) dopuszcza się ukształtowanie nawierzchni terenu w jednej płaszczyźnie;


4) dla terenu ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego symbolem 1KDPJ ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m – zgodnie z szerokością działki drogowej,

b) dopuszcza się ukształtowanie nawierzchni terenu w jednej płaszczyźnie;


5) w wypadku nieprzelotowego zakończenia drogi (1KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW) wykonuje się plac do zawracania samochodów o wymiarach minimum 12,5 m x 12,5 m;
6) ze względu na istniejący stan zainwestowania wzdłuż drogi oznaczonej symbolem 2KDL ustala się mniejsze szerokości korytarzy dróg w liniach rozgraniczających niż określają to przepisy odrębne.

Rozdział 4.
§ 22. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1) zachowanie wyznaczonej na danym terenie funkcji;
2) obowiązek lokalizacji zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
3) ustala się minimalne odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy:
a) 8 metrów od drogi wojewódzkiej,

b) 6 metrów od dróg klasy lokalnej (KDL),

c) 6 metrów od dróg klasy dojazdowej (KDD),

d) 4 metrów od dróg wewnętrznych (KDW),

e) 10 metrów od terenów zamkniętych – infrastruktury kolejowej;


4) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy, w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy;
5) dopuszcza się, w pasie terenu zawartym pomiędzy określoną planem linią zabudowy i linią rozgraniczającą lokalizację obiektów małej architektury;
6) zachowanie określonych wskaźników intensywności zabudowy i wskaźników powierzchni biologicznie czynnej;
7) działki nie posiadające cech działki budowlanej należy funkcjonalnie połączyć i wspólnie zagospodarować z przylegającą działką budowlaną posiadającą dostęp do drogi, z której odbywać ma się obsługa komunikacyjna;
8) przy nadbudowie lub rozbudowie należy stosować zasady kształtowania formy architektonicznej jak dla nowej zabudowy, dopuszcza się stosowanie rodzaju dachu (kąt nachylenia i sposób kształtowania połaci) występującego w istniejącej części budynku;
9) istniejące budynki lub ich części, które znajdują się w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, podlegają rozbudowie z zachowaniem ustaleń nieprzekraczalnej linii zabudowy, nadbudowie, przebudowie lub remontowi w obrysie ścian zewnętrznych;
10) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych zgodnie z uzyskanymi prawomocnymi decyzjami administracyjnymi;
11) dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu (nie wyodrębnionych na rysunku planu), takich jak:
a) powierzchnie dróg wewnętrznych,

b) powierzchnie postojowe,

c) parkingi i garaże,

d) budynki gospodarcze,

e) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) zieleń,

g) obiekty małej architektury.


Rozdział 5.
§ 23. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się: 1) możliwość zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych przez wykorzystanie sieci infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oznaczonych symbolami: 1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10 KDW oraz wzdłuż dróg wewnętrznych nie pokazanych na rysunku planu; 2) możliwość zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków komunalnych i wód opadowych przez wykorzystanie sieci infrastruktury technicznej znajdujących się poza obszarem objętym planem;
3) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych, które powinny być rozprowadzone po gruncie w ramach własnej nieruchomości;
4) ustala się realizację utwardzonych ciągów komunikacyjnych, które należy wyposażyć w system odwodnienia uniemożliwiający infiltrację zanieczyszczeń do gruntu;
5) obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację oraz zapobieganie uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego;
6) na terenach o podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniu usług obowiązek zachowania jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich;
7) dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN/U do 23MN/U , przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo - usługowej; 8) dla terenów oznaczonych symbolami 1RM oraz 2RM przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów zabudowy zagrodowej; 9) zakaz gromadzenia odpadów na terenie działek poza pojemnikami na odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) na terenach objętych planem zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12;
11) na terenach objętych planem dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których odstąpiono od sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko z zastrzeżeniem pkt 12 i 13;
12) ustalenia, o których mowa w pkt 10 i 11, nie dotyczą inwestycji realizujących cele publiczne, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym również telekomunikacji i łączności publicznej, melioracji, terenów obsługi komunikacji (tereny 1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10 KDW, 1KDPJ), oraz inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 13) zakazuje się magazynowania odpadów oraz lokalizacji inwestycji i zagospodarowania terenów dla prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem ich bieżącego gromadzenia zgodnego z użytkowaniem terenów określonych planem;
14) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;
15) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;
16) ustala się obowiązek zachowania i utrzymania drożności rowów oraz urządzeń melioracji wodnych (w tym nie figurujących w ewidencji wód) z możliwością ich przebudowy w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
17) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;
18) natężenie pola elektrycznego i magnetycznego wytwarzanego przez ogniwa fotowoltaiczne zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U nie mogą powodować przekroczeń standardów jakości środowiskowych poza granicami strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania na środowisko urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, wyznaczonej dla tych urządzeń.

Rozdział 6.
§ 24. 1. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków, będące obiektami o wartości historyczno-kulturowej, oznaczone na rysunku planu symbolem obiektu zabytkowego:
1) Orchów Dom Nr 77;
2) Orchów Dom Nr 96;
3) Orchów Dom Nr 102;
4) Orchów Dom Nr 118.

2. Dla obiektów zabytkowych, wymienionych w ust. 1 ustala się ochronę poprzez:
1) zachowanie obiektów oraz ich układu;
2) zachowanie wyglądu architektonicznego budynków w zakresie charakterystycznych wysokości, układu kalenicy, geometrii dachu, pokrycia dachu, wystroju i kompozycji elewacji, rozmieszczenia, wielkości, kształtu, proporcji otworów okiennych i drzwiowych;
3) stosowanie materiałów odtwarzających historyczny wygląd;
4) zakaz:
a) nadbudowy nowych kondygnacji budynku,

b) zmiany geometrii dachu;


5) dopuszcza się możliwość rozbudowy z uwzględnieniem zapisów ust. 2 pkt 2.

3. W miejscu zabytku, który uległ całkowitemu zniszczeniu, zakaz realizacji nowej zabudowy, innej niż budowa budynku według cech historycznych zniszczonego zabytku z zachowaniem zasad określonych w ust. 2.

§ 25. 1. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych w granicach przedstawionych na rysunku planu.
2. W granicach lokalizacji stanowisk archeologicznych realizacja robót ziemnych lub dokonywanie zmian charakteru dotychczasowej działalności, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W przypadku robót ziemnych lub dokonywania zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych – nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzorów.

§ 26. 1. Ustala się strefę ochrony archeologicznej, w granicy wyznaczonej na rysunku planu.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, dotyczące odkrycia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.

Rozdział 7.
§ 27. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
2. Na obszarze objętym planem do przestrzeni publicznych zalicza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 2KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW. 3. W przestrzeni publicznej, o których mowa w ust. 2 w obrębie terenu jednej drogi lub ciągu dróg ustala się:
1) uwzględnienia w przypadku budowy lub przebudowy układu drogowego rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
2) ujednolicenie koloru i materiału użytego do realizacji chodników oraz wjazdów na posesje;
3) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 3 dopuszcza się realizację:
1) zieleni urządzonej;
2) miejsc parkingowych;
3) chodników;
4) ścieżek rowerowych;
5) elementów małej architektury w formie ławek lub przystanków autobusowych w pasach dróg, o ile nie koliduje to z użytkowaniem drogi.

Rozdział 8.
§ 28. 1. Ustala się nakaz zachowania odległości od istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi i pozostałymi ustaleniami planu.
2. Ustala się ograniczenia w lokalizowaniu budynków od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego.
3. Na rysunku planu oznaczono granicę strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania na środowisko urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, dotyczącą ogniw fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U . 4. Emisje do środowiska, w wyniku funkcjonowania ogniw fotowoltaicznych (wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW), nie mogą przekraczać poza granicę strefy ochronnej, o której mowa w ust. 3, standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych.
5. W obrębie strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wyznaczonej w odległości po 7,5 m od osi tej linii:
1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
2) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej.

6. Ustala się strefę ograniczonego użytkowania od kompleksu wojskowego we Wronowicach, zgodnie z przepisami odrębnymi, w zakresie wznoszenia obiektów wysokościowych linii energetycznych wysokiego napięcia, masztów, radiostacji, wież, kominów, itp., których wysokość lub oddziaływanie zakłócające może ograniczyć możliwości bojowe obiektu.
7. Obowiązuje postępowanie wynikające z przepisów odrębnych w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o wysokości 50 m n.p.t. i wyższych, stanowiących przeszkody lotnicze.
8. Zgodnie z rysunkiem planu część obszaru objętego planem znajduje się w granicach powierzchni ograniczających wysokość zabudowy dla lotniska wojskowego "Łask" do 340 m n.p.m. zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonanie robót ziemnych w sąsiedztwie terenu zamkniętego (linii kolejowej), zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. Ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego „Łask” – podobszar B, ustanowiony ze względu na hałas lotniczy, którego granicę wewnętrzną wyznacza izofona 50 dB/noc, zewnętrzną wyznacza izofona 45 dB/noc. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Zakaz zabudowy na terenach leśnych z uwzględnieniem zapisów §12.
12. Obowiązek zachowania i utrzymania urządzeń melioracji wodnych z możliwością ich przebudowy w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na właścicielach gruntów przyległych do rowów spoczywa obowiązek zapewnienia dostępu do rowów w celach konserwacji i wykonania czynności zapewniających swobodny odpływ wód.

Rozdział 9.
§ 29. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;
2) możliwość przeprowadzenia scalenia a następnie podziału nieruchomości z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych oraz z zachowaniem parametrów nowo powstałych działek jak dla działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów z uwzględnieniem następujących wskaźników:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
- 600 m 2 – dla zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej,
- 2000 m 2 – dla zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolami 2P/U, 3P/U,
- 6000 m 2 – dla zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1P/U,


b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:
- 12 m – dla zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej,

- 20 m – dla zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolami 2P/U, 3P/U,

- 70 m – dla zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1P/U.2. Ustalone w ust. 1 zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń pod drogi, sieci infrastruktury technicznej oraz podziałów powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, których celem jest poprawa warunków istniejącego zagospodarowania.
3. Kąt położenia granic działek, o których mowa w ust. 1 w stosunku do linii rozgraniczającej z drogą publiczną lub ciągiem pieszo-jezdnym, z których ustalono obsługę komunikacyjną, powinien wynosić 90°, z dopuszczeniem odstępstwa o nie więcej niż 20°.

Rozdział 10.
§ 30. 1. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg:
1) ustala się zasadę obsługi obszaru planu poprzez system istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem i ustaleniami planu;
2) jako podstawową sieć publicznej komunikacji drogowej, służącą do powiązania z zewnętrznym, ponadlokalnym układem komunikacyjnym ustala się tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone, zgodnie z rysunkiem planu, następującymi symbolami:
a) 1KDL, 2KDL – drogi publiczne klasy lokalnej,
b) 1KDD, 2KDD, 3KDD – drogi publiczne klasy dojazdowej;

3) dostęp do dróg publicznych dla istniejących i nowo wydzielanych działek budowlanych należy realizować z:
a) dróg oznaczonych symbolami: 1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 1KDPJ,
b) istniejących dróg publicznych znajdujących się poza obszarem objętym planem,

c) istniejących dróg wewnętrznych znajdujących się poza obszarem objętym planem (w tym z przylegających terenów zamkniętych),

d) dojść i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów.


2. Parametry dróg, w tym ich szerokość w liniach rozgraniczających, zostały wskazane na rysunku planu i opisane w tekście w §21. niniejszej uchwały.
3. Budowa dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu w granicach terenów przeznaczonych na cele zabudowy i służących obsłudze komunikacyjnej tych terenów o szerokości pasa drogi – minimum 5 m, z zastrzeżeniem wymagań wynikających z przepisów odrębnych z zakresu budownictwa.

§ 31. Ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym przeznaczeniom terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
a) dla mieszkań w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno–usługowych:
- 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie,b) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m 2 powierzchni użytkowej usług,
c) dla potrzeb składów i magazynów – 2 miejsce postojowe na 1000 m 2 powierzchni użytkowej,
d) dla potrzeb obiektów produkcyjnych 1 miejsce postojowe na 5 pracowników,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;


2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt. 1 należy sytuować w terenie działek związanych z poszczególnymi obiektami lub jako zbiorcze w wydzielonych strefach parkowania;
3) miejsca do parkowania należy realizować jako parkingi naziemne i/lub w budynkach garażowych.

Rozdział 11.
§ 32. 1. Ustala się zaopatrzenie terenów w media techniczne poprzez istniejący i rozbudowywany oraz projektowany system uzbrojenia.
2. W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z planowanym zagospodarowaniem terenu – możliwa przebudowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami norm branżowych.
3. Lokalizację sieci infrastruktury technicznej ustala się w obrębie terenów przeznaczonych pod komunikację.
4. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem.

§ 33. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 1) obowiązek zaopatrzenia terenów w wodę z gminnej sieci wodociągowej, w oparciu o sieć istniejącą i projektowaną rozbudowę sieci wodociągowej stosowanie do potrzeb lokalnych;
2) przy rozbudowie i budowie wodociągów obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych, w tym z dziedziny ochrony przeciwpożarowej;
3) dopuszcza się uzupełnienie zapotrzebowania na wodę z ujęć indywidualnych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się uzupełnienie zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych ze źródeł lokalnych w tym z lokalnych zbiorników retencyjnych, w oparciu o przepisy odrębne;
5) niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U należy przewidzieć na wypadek awarii, zapewnienie ciągłości dostaw wody ze źródeł zastępczych dla celów technologicznych i celów przeciwpożarowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
§ 34. W zakresie odprowadzenia ścieków: 1) docelowo odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych w systemie kanalizacji zbiorczej poprzez rozbudowę, istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej;
2) do czasu wyposażenia obszaru planu w sieć kanalizacyjną dopuszcza się odprowadzanie ścieków do atestowanych, szczelnych przydomowych i przyobiektowych zbiorników bezodpływowych do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych, z obowiązkiem ich okresowego opróżniania zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorników na ścieki;
4) w przypadku wytwarzania ścieków przemysłowych nakazuje się podczyszczać te ścieki zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
5) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych ścieków bytowych na tereny kolejowe.

§ 35. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 1) stosować odprowadzanie wód opadowych z dachów poprzez indywidualne rozwiązanie, w tym na własny nieutwardzony teren;
2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu;
3) ustala się obowiązek kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem powierzchniowym wód opadowych i roztopowych na teren poza granicami działki;
4) oczyszczanie ścieków opadowych według przepisów odrębnych;
5) zakazuje się odprowadzania wód opadowych na tereny kolejowe i korzystania z kolejowych urządzeń odwodniających.

§ 36. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną: 1) zaopatrzenie z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nN, po rozbudowie o nowe stacje transformatorowe SN/nN;
2) dopuszczenie budowy wnętrzowych stacji transformatorowych 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy;
3) w celu wyznaczenia działek dla stacji transformatorowych SN/NN nie obowiązują minimalne wielkości działki budowlanej oraz ustalenia określające prostopadłość i równoległość nowych granic podziału działki, przyjęte w ustaleniach szczegółowych dla terenów w zakresie podziału nieruchomości;
4) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w oparciu o energię odnawialną o mocy nieprzekraczającej 100 kW, przy czym produkcja energii tylko na potrzeby własne, bez możliwości sprzedaży, z zastrzeżeniem §7 pkt 1 lit. b;
5) dopuszcza się skablowanie istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV;
6) dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych.

§ 37. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się następujące zasady: 1) do czasu doprowadzenia gazu przewodowego dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w gaz na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej;
3) możliwość lokalizowania zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych.

§ 38. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej: 1) ogrzewanie budynków indywidualne z zastosowaniem rozwiązań technicznych i mediów grzewczych nie powodujących wysokiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie pogarszających stanu środowiska naturalnego;
2) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w energie cieplną i ciepłą wodę użytkową, w tym w oparciu o energię odnawialną, przy czym tylko na potrzeby własne, bez możliwości sprzedaży.

§ 39. Ustala się obsługę telekomunikacyjną: 1) bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy;
2) zaopatrzenie w łącza telefoniczne będzie się odbywać z istniejącej i projektowanej sieci prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) możliwość zapewnienia łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szczególnych.

§ 40. W zakresie gospodarki odpadami nakazuje się: 1) wstępne magazynowanie i selekcja odpadów na działce budowlanej w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz odbiór i usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami;
2) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych należy je magazynować w wydzielonych miejscach oraz zapewnić odbiór zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdział 12.
§ 41. Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się stawkę dla naliczenia opłat związanych z uchwaleniem miejscowego planu w wysokości, płatną w przypadku zbycia tej nieruchomości: 1) 10% dla terenów oznaczonych w planie symbolem MN/U;
2) 10% dla terenów oznaczonych w planie symbolem U;
3) 15% dla terenów oznaczonych w planie symbolami P/U;
4) 10% dla terenów oznaczonych w planie symbolem RM;
5) dla pozostałych terenów oraz dla gruntów będących własnością Gminy Łask stawki procentowej nie ustala się.

Rozdział 13.
§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.pdf (21,02MB)

DOCXAkt_RCL XI/117/2019.docx (55,02KB)

DOCXUzasadnienie XI/117/2019.docx (11,23KB)

DOCXZałącznik nr 1 XI/117/2019.docx (22,49MB)

DOCXZałącznik nr 2 XI/117/2019.docx (5,97KB)

DOCXZałącznik nr 3 XI/117/2019.docx (6,23KB)