Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730) w związku z uchwałą Nr LI/574/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19 zmienioną uchwałą Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19 stwierdzając, iż zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/255/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 4710) zwaną dalej zmianą planu, w zakresie zmiany ustaleń tekstowych i graficznych dotyczących nieprzekraczalnej linii zabudowy względem ulic Prostokątnej i Henryka Sienkiewicza.
2. Integralną częścią planu są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łasku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w planie: 1) w § 5 dodaje się ustęp 3 punkt 1 w brzmieniu:
3. Oznaczeniem na rysunku planu mającym charakter informacyjny jest: 1) krawędź jezdni. ”;

2) w § 24 ust. 1 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
3) na obszarze objętym zmianą planu ustala się obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego „Łask”, ustanowiony ze względu na hałas lotniczy. W granicach zmiany planu składa się na niego podobszar „B”, którego granicę wewnętrzną wyznacza izofona 50 dB/noc, zewnętrzną wyznacza izofona 45 dB/noc. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi. ”;

§ 3. Pozostałe zapisy zmiany planu pozostają bez zmian. § 4. Rysunek zmiany planu stanowiący załącznik nr 1 ulega zmianie w następującym zakresie: zmiana przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy względem ulic Prostokątnej i Henryka Sienkiewicza, dodanie na rysunku nowego oznaczenia jakim jest krawędź jezdni, dodanie w legendzie na rysunku planu nowego oznaczenia informacyjnego o nazwie „krawędź jezdni”. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.pdf (7,91MB)

DOCXUzasadnienie XI/118/2019.docx (9,02KB)

DOCXZałącznik nr 1 XI/118/2019.docx (7,62MB)

DOCXZałącznik nr 2 XI/118/2019.docx (5,65KB)

DOCXZałącznik nr 3 XI/118/2019.docx (5,67KB)