Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie”

 

 

 

OŚR.6220.13.2022                                                                                   Łask, dn. 12.12.2022 r.

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także§ 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104, art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Gminy Łask  z dnia 13.06.2022 r. oraz zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w ramach zadania:  „Przebudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie” oraz

określam

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 1. Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie. Pas drogowy rozbudowywanych dróg znajduje się na działkach nr ewid. 118; 97 obręb Sięganów oraz częściowo na przylegających działkach prywatnych.
 2. W ramach inwestycji planowane są następujące czynności:
 • wykonanie jezdni mineralno-bitumicznej o szerokości 5,0 m. b.,
 • wykonanie nowej pełnej konstrukcji jezdni,
 • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych tłuczniem o szerokość 0,75 m.b.,
 • wykonanie rowów przydrożnych – trapezowych o szerokości 2,00 m. b.,
 • wykonanie kanału technologicznego,
 • wykonanie zjazdów,
 • wykonanie przepustów drogowych,
 • przebudowa sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej.
 1. Powierzchnia zajmowana przez planowaną jezdnię drogi wynosi ok. 9845 m2, powierzchnia zajmowana przez planowane pobocza utwardzone drogi wynosi ok. 2605 m2, powierzchnia budowanych przydrożnych rowów wynosi ok. 3470 m2, natomiast długość kanału technologicznego wynosi ok. 1735 m.b. Łączna powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 15920 m2. Całkowita powierzchnia pasa drogowego obejmująca całe przedsięwzięcie (granica opracowania) wynosi ok. 18550 m2.
 2. Podstawowe parametry techniczno-użytkowe projektowanego odcinka drogi:
 • klasa drogi: D – droga dojazdowa,
 • długość projektowanej drogi: około 1735 m.b.,
 • kategoria obciążenia ruchem: KR1,
 • nawierzchni jezdni: beton asfaltowy,
 • przekrój poprzeczny: daszkowy,
 • szerokość jezdni: 5,00 m.b.,
 • szerokość poboczy 0,75 m.b.,
 • szerokość rowów: 2,00 m.b.

 

 1. Na etapie realizacji eksploatacji i/lub użytkowania przedsięwzięcia  należy:
  1. Wycinkę drzew ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. wyłącznie drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu, drzew w złym stanie zdrowotnym, drzew stwarzających realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Dopuszcza się wycinkę maksymalnie 56 sztuk drzew.
  2. Przedsięwzięcie wykonać bez wycinki krzewów.
  3. Wycinkę zadrzewień wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem
   od 1 marca do 15 października włącznie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie wycinki we wskazanym powyżej terminie, jednak należy ją wtedy poprzedzić bezpośrednio ekspertyzą ornitologiczną stwierdzającą brak zasiedlenia ptaków w rejonie drzew w przestrzeni o promieniu równym wysokości drzewa planowanego do usunięcia. Nadzór ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien zbadać drzewa pod kątem obecności czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę do czasu trwałego opuszczenia gniazda lub wystąpić o stosowną derogację do organu ochrony przyrody.
  4. Niezależnie od terminu wycinki, zadrzewienie przeznaczone do usunięcia powinno się skontrolować tuż przed pracami wycinkowymi na obecność w ich obrębie gatunków chronionych i ich siedlisk, a w przypadku ich stwierdzenia należy uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, na podstawie przepisów odrębnych.
  5. W celu wyrównania równowagi przyrodniczej za usunięte drzewa i krzewy należy wykonać nasadzenia zastępcze w pasie drogowym przebudowywanej drogi, a jeżeli nie będzie możliwości nasadzenia wszystkich drzew w pasie drogowym, nasadzenia wykonać w dodatkowej lokalizacji.

Przewiduje się nasadzenia zastępcze w postaci 156 sztuk drzew, zgodnie z następującym kryterium nasadzeń: drzewa – za każde rozpoczęte 50 cm obwodu pnia 1 drzewo (do 50 cm – 1 drzewo, od 51 cm do 100 cm – 2 drzewa, od 101 cm do 150 cm
– 3 drzewa, itd.), przy czym w przypadku wielopniowych każdy pień traktować jako odrębne drzewo. Dotyczy to także drzew owocowych; krzewy i odrosty za 1 m2 usuwanych odrostów i krzewów – 1 m2 nowych krzewów albo za każde 5 m2 usuwanych odrostów i krzewów – 1 drzewo.

 1. Do nasadzeń należy wykorzystać gatunki rodzime, miododajne, dostosowane do warunków gruntowo-wodnych, świetlnych, glebowych i charakteru istniejącej zieleni. Materiałem nasadzeniowym powinny być drzewa w postaci wyrośniętych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzeń rośliny winny mieć prawidłowo ukształtowany system korzeniowy oraz koronę. Sadzonki nie mogą być pokaleczone oraz posiadać oznak chorobowych. Nasadzenia należy przeprowadzić z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec i sierpień. Posadzone drzewa opalikować, a przyziemną część pnia zabezpieczyć przed uszkodzeniami wynikającymi z wykaszania terenu.
 2. Należy zabezpieczyć narażone na uszkodzenia zadrzewienia zlokalizowane w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia i nieprzeznaczone do wycinki. Zabezpieczenie powinno dotyczyć wszystkich części drzewa, tj. części nadziemnej – pnia i korony drzewa oraz części podziemnej – korzeni. Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z placem budowy, drogami przejazdu sprzętu budowlanego itp. należy ogrodzić ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni – po obu stronach rzędów drzew i krzewów lub wokół grup drzew i krzewów. Jeżeli rozwiązanie z wygrodzeniem grup drzew i krzewów jest niemożliwe, należy na cały okres budowy zastosować oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Prace w obrębie strefy korzeniowej należy w miarę możliwości wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.
 3. W przypadku pojawienia się płazów lub innych drobnych zwierząt w wykopach lub innych miejscach na placu budowy, jeśli takie osobniki będą zagrożone w wyniku prowadzonych prac (np. nie będą mogły samodzielnie wydostać się lub będą zagrożone przez pracujące maszyny), należy je przenieść w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku.
 4. Bazy materiałowe i sprzętowe należy tak zorganizować, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby i wody, w związku z czym nie wolno ich lokalizować w pobliżu zbiorników wodnych, cieków lub rowów. Teren pod ewentualne bazy należy utwardzić, aby uniemożliwić zanieczyszczenie gruntu oraz wyposażyć w sorbent, który zostanie użyty w przypadku wycieków paliwa, oleju czy innych substancji. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy odtworzyć do stanu sprzed posadowienia bazy materiałowej
  i sprzętowej.
 5. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
 6. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.
 7. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
 8. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych. Odpady należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

 

 

 1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

 1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik nr 2 – Wykaz działek przewidzianych do przeprowadzenia wycinki drzew.

 

UZASADNIENIE

          Pełnomocnik Gminy Łask wystąpił w dniu 24.06.2022 r.  do Burmistrza Łasku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053 E w ramach zadania:  „Przebudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie” (uzupełnionym ostatecznie w dniu 29.06.2022 r.).

Do wniosku  dołączono wymagane załączniki, tj.:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (kip);
 • załącznik graficzny z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,
  na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.

            Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W procesie ustalania kręgu stron stwierdzono, że stron jest powyżej 10, zatem w niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis art. 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawy ooś). Wobec powyższego stosowne obwieszczenia Burmistrza Łasku były wywieszone w pobliżu inwestycji na tablicy ogłoszeń na terenie gminy Łask (w sołectwie Sięganów) i na terenie gminy Sędziejowice (w miejscowości Nieceń), Urzędzie Miejskim w Łasku i Urzędzie Gminy Sędziejowice oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku i Urzędu Gminy Sędziejowice.

Burmistrz Łasku wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony poprzez obwieszczenie z dnia 01.07.2022 r., znak: OŚR.6220.13.2022 oraz zawiadomienie z dnia 01.07.2022 r., znak: OŚR.6220.13.2022. Stosownie do art. 64
ust. 1 ustawy ooś tut. organ pismem z dnia 01.07.2022 r., znak: OŚR.6220.13.2022 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku
o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Powyższe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany w oparciu o § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) tj.

 • polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 19.07.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.20.2022.AŚ uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 14.07.2022 r., znak: WOOŚ.4220.545.2022.JSy uznał dane zawarte w kip za niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ skierował wezwanie z dnia
19.07.2022 r., znak: OŚR.6220.13.2022 do wnioskodawcy o złożenie uzupełnienia kip.

W dniu 23.09.2022 r. pełnomocnik inwestora przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 27.09.2022 r., znak: OŚR.6220.13.2022 ponownie wystąpił do organów opiniujących
z prośbą o wyrażenie w myśl art. 64 ust. 1 ustawy ooś opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 04.10.2022 r., znak: WOOŚ.4220.545.2022.JSy.2 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto
w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał w ww. opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem z dnia 06.10.2022 r., znak: PPIS.ZNS.9011.25.2022.AŚ podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 19.07.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.20.2022.AŚ.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 13.10.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.333.2022.KOg uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał w ww. opinii.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ww. ustawy.

Zawiadomieniem z dnia 17.10.2022 r., znak: OŚR.6220.13.2022 tutejszy organ poinformował strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w ww. sprawie umożliwiającego wydanie orzeczenia kończącego postępowanie oraz o przysługującym stronom, na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. uprawnieniu do wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W  wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, tutejszy organ zbadał, jaki jest rodzaj i skala przedsięwzięcia, lokalizacja, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisje i uciążliwości, które potencjalnie wystąpią na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącej główny dowód w sprawie, biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających, a także ze względu na brak uwag, wniosków, czy żądań stron postępowania orzeczono jak w sentencji. Za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przemawiały argumenty wynikające z uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, o których mowa poniżej.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie łaskim, na terenie gminy Łask. Pas drogowy rozbudowywanych dróg znajduje się na działkach nr ewid. 118 i 97 obręb Sięganów oraz częściowo na przylegających działkach prywatnych. Długość planowanej rozbudowy drogi wynosi 1735 m. Rozbudowywane drogi przebiegają wzdłuż pól uprawnych, łąk, lasów oraz zabudowy jednorodzinnej.

Na działce nr ewid. 118 obręb Sięganów znajduje się jezdnia o zmiennej szerokości 3,60 – 4,20 metra o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Jezdnia posiada wyboje oraz ubytki w nawierzchni, brak jest poboczy ulepszonych. Jezdnia posiada obustronne rowy przydrożne Odcinek nawierzchni mineralno-bitumicznej ma długość około 635 m.b.

Na działce nr ewid. 97 obręb Sięganów znajduje się jezdnia o szerokości 4,20 - 4,90 metra o nawierzchni z kruszywa łamanego. Jezdnia o nawierzchni z kruszywa łamanego posiada również ubytki w nawierzchni, brak jest poboczy ulepszonych. Odcinek nawierzchni mineralno-bitumicznej ma długość około 1100 m.b.

W ramach inwestycji planowane są następujące czynności:

 • wykonanie jezdni mineralno-bitumicznej o szerokości 5,0 m. b.,
 • wykonanie nowej pełnej konstrukcji jezdni,
 • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych tłuczniem o szerokości 0,75 m.b.,
 • wykonanie rowów przydrożnych – trapezowych o szerokości 2,00 m. b.,
 • wykonanie kanału technologicznego,
 • wykonanie zjazdów,
 • wykonanie przepustów drogowych,
 • przebudowa sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej.

Powierzchnia zajmowana przez planowaną jezdnię drogi wynosi ok. 9845 m2, powierzchnia zajmowana przez planowane pobocza utwardzone drogi wynosi ok. 2605 m2, powierzchnia budowanych przydrożnych rowów wynosi ok. 3470 m2, natomiast długość kanału technologicznego wynosi ok. 1735 m.b. Łączna powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 15920 m2 Całkowita powierzchnia pasa drogowego obejmująca całe przedsięwzięcie (granica opracowania) wynosi około 18550 m2.

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe projektowanego odcinka drogi:

 • klasa drogi: D – droga dojazdowa,
 • długość projektowanej drogi: około 1735 m.b.,
 • kategoria obciążenia ruchem: KR1,
 • nawierzchni jezdni: beton asfaltowy,
 • przekrój poprzeczny: daszkowy,
 • szerokość jezdni: 5,00 m.b.,
 • szerokość poboczy 0,75 m.b.,
 • szerokość rowów: 2,00 m.b.

W ramach planowanej rozbudowy dróg planuje się wykonanie przebudowy istniejących rowów przydrożnych. Przebudowa będzie polegała na częściowej zmianie lokalizacji istniejących rowów tj. miejscowe zmiany osi rowu. Projektuje się rowy o przekroju trapezowym o szerokości 1,5-2,5 m, szerokości dna rowów ok. 0,4 m, średniej głębokości rowów ok. 0.8 m oraz nachyleniu skarp: 1:1 – 1:1.5. Projektowane skarpy rowu będą umocnione poprzez humusowanie i obsianie trawą. Projektuje się częściowe umocnienie rowów przydrożnych za pomocą płyt ażurowych.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziane jest usunięcie maksymalnie 56 sztuk drzew. Zgodnie z KIP oraz jej uzupełnieniem nie ma możliwości technologicznych i projektowych wykonania przebudowy drogi bez wycinki drzew w pasie drogowym, ze względu m. in. na  wąski pas drogowy, urządzenia wyposażenia technicznego drogi jak również trajektorię. Wnioskodawca wykazał, że istnieje kolizja drzew z elementami drogi, m. in. poprzez przedłożenie załączników graficznych oraz opis ich położenia względem drogi. Przeanalizowano również możliwość zastosowania rozwiązań technologicznych umożliwiających pozostawienie jak największej liczby drzew w pasie drogowym. Wszystkie istniejące drzewa przeznaczone do wycinki są w dobrym stanie zdrowotnym. W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono występowania gatunków chronionych (ptaków, nietoperzy, bezkręgowców, grzybów, porostów) oraz siedlisk gatunków chronionych takich jak dziuple, gniazda ptaków.

Planuje się nasadzenia zastępcze w celu rekompensaty utraconych wartości istniejącego ekosystemu. Przewiduje się nowe nasadzenia w postaci 156 sztuk drzew (m.in. lipa drobnolistna, klon zwyczajny, robinia akacjowa, sosna zwyczajna), zgodnie z następującym kryterium nasadzeń: drzewa – za każde rozpoczęte 50 cm obwodu pnia 1 drzewo (do 50 cm – 1 drzewo, od 51 cm do 100 cm – 2 drzewa, od 101 cm do 150 cm – 3 drzewa, itd.), przy czym w przypadku wielopniowych każdy pień traktować jako odrębne drzewo. Dotyczy to także drzew owocowych. W projektowanym pasie drogowym projektuje się nasadzenia zastępcze w ilości ok. 91 szt. Pozostałe nasadzenia będą zlokalizowane na działce nr ewid. 91 obręb Sięganów, dz. nr ewid. 160/5 obręb 20 Sięganów, dz. nr ewid. 160/5 obręb 20 Sięganów,
dz. nr ewid. 203/2 obręb 20 Sięganów – 21 szt. Niemożliwe jest zaplanowanie wszystkich nasadzeń zastępczych w pasie rozbudowywanych dróg ze względu na zachowanie skrajni poziomej projektowanych dróg (aspekt bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz lokalizację istniejącej i projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materiałów jak: woda, surowce i materiały naturalne, paliwa i energia. W największym stopniu wykorzystywane będą materiały w postaci kruszyw, betonu asfaltowego oraz cementu. Do celów realizacji zadania wykorzystana będzie również woda, maszyny i pojazdy, które przy realizacji inwestycji zużywać będą paliwo. Wszystkie zużyte surowce wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały szkodliwe dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia.

Szacunkowa ilość wykorzystywanych surowców i materiałów:

 • woda –  5 m3;
 • paliwa – ok. 10 m3;
 • piasek – ok. 1300 Mg;
 • beton asfaltowy – ok. 1915 Mg;
 • tłuczeń – ok. 3750 Mg;
 • emulsja asfaltowa –  ok. 3 Mg.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwały ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia. Uciążliwości związane z okresem budowy będą odwracalne. Wynika to ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsięwzięcia. W kip zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko. Jak oceniono w karcie informacyjnej, przebudowa drogi i późniejsza jej eksploatacja nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu. Niskie natężenie ruchu na omawianej drodze powoduje, iż emisja tych substancji będzie znikoma, a ich stężenie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych. Oddziaływanie akustyczne ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia również będzie znikome. Na etapie budowy przewiduje się powstawanie ścieków związanych z bytowaniem pracowników przeprowadzających przebudowę drogi. Ww. ścieki gromadzone będą w szczelnych i bezodpływowych zbiornikach, które odbierane będą przez uprawnione firmy.

W karcie informacyjnej wymieniono rodzaje i ilości odpadów mogących powstać
w związku z realizacją przedsięwzięcia. Powstające odpady (zgodnie z katalogiem odpadów) zaliczone będą do grupy 13, 15 oraz 17. Odpady  wytwarzane będą głównie podczas rozbiórek przez wykonawcę robót budowlanych oraz w czasie budowy i będą własnością firm wykonujących roboty budowlane i przez te firmy (wg umów o wykonanie prac budowlanych) zagospodarowywane zgodnie z Ustawą o odpadach. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w tej fazie obejmują ich segregację oraz składowanie w wyznaczonych i urządzonych miejscach. Zasady te obejmują opisane powyżej rozwiązania chroniące środowisko. Odpady gromadzone będą w kontenerach nie powodując dodatkowego zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

Poprawa nawierzchni przyczyni się w dłuższym okresie do redukcji emisji spalin
z uwagi na poprawienie przejezdności przebudowywanego odcinka drogi. Jednocześnie dzięki poprawie właściwości jezdnych, spadnie stopień zużycia pojazdów, a tym samym ulegnie obniżeniu poziom hałasu emitowanego do środowiska. Eksploatacja przedsięwzięcia wiążę się z emisją substancji szkodliwych ze źródeł komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsięwzięcia, dzięki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjającemu poruszaniu się pojazdów z jednakową prędkością optymalną, emisja ulegnie zmniejszeniu w st
osunku do stanu przed realizacją.

Wody opadowe i roztopowe spełniać będą wymagania przepisów dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i, jak podano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie nastąpią przekroczenia dopuszczalnych stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie odpadami jest wykonawca (wytwórca odpadów). W kip szczegółowo opisano rodzaje i sposób dalszego zagospodarowania powstających na etapie eksploatacji odpadów, zgodny
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, górskimi oraz leśnymi. Z informacji zamieszczonych w kip wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej położoną względem inwestycji obszarową formą ochrony przyrody jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi w odległości ok. 0,1 km oraz rezerwat Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego w odległości ok. 2,7 km

Planowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar należący do Europejskiej Sieci Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk Grabia PLH100021 w odległości ok. 1 km.

Obszar Natura 2000 Grabia PLH100021 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021) (Dz. U. poz. 2079). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt innych niż ptaki - w stosunku do przedmiotów ochrony. Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Grabia PLH100021, według ww. rozporządzenia, są następujące typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierząt:

 1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
  z Nympheion, Potamion
 2. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 3. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
 4. 1032 skójka gruboskorupowa Unio crassus 
 5. 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
 6. 1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
 7. 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar
 8. 1149 koza Cobitis taenia
 9. 2484 minóg ukraiński Eudontomyzon mariae
 10. 1145 piskorz Misgurnus fossilis 
 11. 1188 kumak nizinny Bombina bombina 
 12. 1337 bóbr europejski Castor fiber
 13. 1355 wydra Lutra lutra

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, znaczną odległość terenu przedsięwzięcia od najbliższego obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia zidentyfikowane dla przedmiotów ochrony, należy uznać, że nie występuje powiązanie przedsięwzięcia z ww. obszarem i skala przedsięwzięcia jest za mała, by stwierdzić jakiekolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000. Analizując zagrożenia zidentyfikowane w planie ochrony należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio z tymi zagrożeniami i przedsięwzięcie nie spowoduje takich zmian
w środowisku, by stanowiło jakiekolwiek zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000.

W ocenie tut. organu karta informacyjna przedsięwzięcia umożliwia analizę kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. RDOŚ w Łodzi przeanalizował dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz cele ochrony, zagrożenia dla przedmiotów ochrony najbliższych obszarów Natura 2000 (w promieniu 5 km od przedsięwzięcia) i ustalił, że realizacja i późniejsze funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego wpływu na przedmioty ochrony oraz cele ochrony najbliższego obszaru, nie utrudni realizacji tych celów i nie ma bezpośredniego związku z zagrożeniami określonymi dla przedmiotów ochrony tego obszaru Natura 2000. Działania minimalizujące zaproponowane w karcie informacyjnej wydają się wystarczające do uniknięcia i ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych działań minimalizujących w stosunku do obszarów Natura 2000. Nie ma również potrzeby monitorowania skuteczności środków łagodzących i pozostałych oddziaływań, które mogą wystąpić w związku z realizacją, funkcjonowaniem i likwidacją przedsięwzięcia.

Podsumowując, przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego skalę i położenie, nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony ten obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru i jego powiązania z innymi obszarami.

Przedsięwzięcie położone jest poza korytarzami ekologicznymi.

Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi.  

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600083, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Dla JCWPd przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na intensywny pobór wód podziemnych związany z odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców); procesy ascenzji wód zasolonych. Brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względów gospodarczych. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia o kodzie PLRW600019182899, JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej.  

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

W kip wskazano rozwiązania chroniące środowisko, których zastosowanie zminimalizuje potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Analizując rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, a także dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu, należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na walory krajobrazowe okolicy, ponieważ przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącej drogi.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. W rejonie terenu przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w gminie Łask, dla której gęstość zaludnienia wynosi 192 os./km2 (wg. GUS na 2021 r.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior, a także zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie informacji zawartych w tekście karty informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjętych założeniach technicznych i technologicznych nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Informacje przedstawione w treści tego dokumentu wskazują, że nie wystąpi prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska przyrodniczego.

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

P O U C Z E N I E

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa
  w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,
  o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 3. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję
  o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
 4. W okresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej
  z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
 5. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ww. ustawy.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniszczenie (przesadzenie) siedliska/stanowiska gatunków i okazów gatunków objętych ochroną lub podjęcie innych czynności mających wpływ na gatunki chronione wymaga uzyskania zgody odpowiednio od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a prace należy przeprowadzić zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
 7. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 9. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
  i prawomocna.

 

 

z up. Burmistrza

mgr Wioletta Rabenda

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Otrzymują:

 1. Jacek Staniek - pełnomocnik Gminy Łask,
 2. Gmina Łask -wydział RO;
 3. Strony postępowania /wg rozdzielnika/ - zgodnie z art. 49 KPA,
 4. a/a.

 

Otrzymują (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś - decyzja ostateczna odrębnym pismem):

 1. Starosta Łaski.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku,
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

 

 

RTFcharakterystyka - BIP.rtf (149,05KB)
 

 

 

 

Opłatę skarbową z tytułu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie załącznika część I pkt 45 do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2124 ze zm.) w wysokości 205,00 zł zapłacono na rachunek Gminy Łask.