Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 127 ust. 1 i 2, art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z zakończeniem działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku, likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2019 r. jednostkę budżetową - Publiczne Gimnazjum nr 2. § 2. 1. Mienie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku, w tym zakupione w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przechodzi na rzecz Gminy Łask. 2. Podstawą przekazania mienia będzie przeprowadzona inwentaryzacja majątku placówki.
3. Przekazanie mienia nastąpi z dniem 31 sierpnia 2019 r. na podstawie protokołu przekazania.

§ 3. 1. Należności i zobowiązania placówki z dniem 31 sierpnia 2019 r. przejmuje Gmina Łask - Urząd Miejski w Łasku. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku według stanu na dzień zakończenia działalności podlegają wpłacie na rachunek bankowy Gminy Łask.
§ 4. 1. Wskazuje się Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 98-100 Łask jako szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku było ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej powyżej szkole. 2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 98-100 Łask przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku.pdf (100,96KB)