Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 306/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14-12-2022 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego oraz aportu na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Miejskie PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Łasku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561. ),w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Łask udziałów i akcji spółek prawa handlowego, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Podwyższyć kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku o łączną kwotę o łączną kwotę 244 705,90 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset pięć złotych, 90/100), poprzez utworzenie 489 równych i niepodzielnych udziałów, po 500,00 zł każdy. 2. Na wymienioną w ust. 1 kwotę 244 705,90 zł składają się:
1) Wkład niepieniężny (aport) w postaci nakładów poczynionych przez Gminę Łask z tytułu przebudowy istniejącego wodociągu w Kolonii Bałucz Ø160 PVC o łącznej długości 187m, o łącznej wartości netto 88 705,90 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięć złotych, 90/100);
2) Wkład pieniężny Gminy Łask w kwocie 156 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

3. Z uwagi na to, że wniesienie wkładu rzeczowego następuje w kwocie 88 705,90 zł, natomiast podwyższenie kapitału zakładowego następuje z tego tytułu o kwotę 88 500,00 zł, różnica w wysokości 205,90 zł (słownie: dwieście pięć złotych 90/100) należy wpisać na podwyższenie kapitału zapasowego spółki.

§ 2. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Łask zgodnie z § 9 ust. 7 Aktu Założycielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Gabriel Szkudlarek