Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII/660/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1964, 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 40 000,00 zł w związku z aneksem Nr 1/RR/2022 z dnia 9.12.2022 r. do umowy nNr 21/RR/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. z Województwem Łódzkim na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Droga gminna nr 103152E we Wrzeszczewicach Nowych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 6630 – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 40 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 33 722,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. dotyczącym środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 33 722,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 23 651,00 zł w związku z pismem Nr ZI.411.04670.2022.23236 o przyznaniu dotacji z dnia 08.11.2022 r. r. na realizację zadania pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2022 roku". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
1 § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 23 651,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 25 000,00 zł w związku ze zgromadzonymi na rachunkach bankowych odsetkami od środków dot. podmiotów wrażliwych oraz dodatku węglowego. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w rozdziale 40095 - Pozostała działalność
1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 25 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 143 103,00 zł w związku z większymi wpływami z tego tytułu niż przewidywano w planie. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 5 000,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


2 § 0320 – Wpływy z podatku rolnego, o kwotę 30 000,00 zł

3 § 0330 – Wpływy z podatku leśnego, o kwotę 4 000,00 zł

4 § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 42 127,00 zł

5 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 6 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola


6 § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 20 000,00 zł

7 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 3 700,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


8 § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 18 000,00 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


9 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 900,00 zł

10 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 13 376,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 109 634,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 § 0340 – Wpływy z z podatku od środków transportowych, o kwotę 5 000,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


2 § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 10 000,00 zł

3 § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 50 000,00 zł

4 § 0430 – Wpływy z opłaty targowej, o kwotę 10 000,00 zł
w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


5 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 20 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


6 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 14 634,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 233 842,00 zł 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 23 000,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2 000,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3 366,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 95 000,00 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 96 200,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 14 276,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 78 000,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 18 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 60 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych i zleconych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
1. z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 94,00 zł
do działu 600 - Transport
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , kwotę 94,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej Nr 103232E w Rokitnicy ", kwotę 94,00 zł

2. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 5 000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - " Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łasku" , kwotę 5 000,00 zł
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 5 000,00 zł

3. z działu 801 - Oświata i wychowanie z rozdziału 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 269,00 zł
do działu 758 - Różne rozliczenia
do rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 269,00 zł

4. z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z rozdziału 85395 - Pozostała działalność
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 5 571 000,00 zł,
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 274 500,00 zł
do działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
do rozdziału 40095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 5 511 000,00 zł
do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 274 500,00 zł
do działu 801 -Oświata i wychowanie
do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 40 000,00 zł
do rozdziału 80104 - Przedszkola
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 20 000,00 zł

5. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 8 994,38 zł,
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 8 994,38 zł
na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach", kwotę 8 994,38 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na przeniesieniu dochodów:
z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
z rozdziału 85395 - Pozostała działalność
z § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, kwotę 5 692 500,00 zł

z § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 , kwotę 153 000,00 zł

do działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
do rozdziału 40095 - Pozostała działalność
na § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, kwotę 5 692 500,00 zł

na § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, kwotę 153 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 11. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej środków funduszu sołeckiego sołectwa Wrzeszczewice polegających na przeniesieniu środków z wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach" kwotę 5 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 13. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2021 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca, Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr 114/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 133/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 139/2022 z dnia 19 maja 2022 r., Nr 152/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 159/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 165/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr 168/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 194/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 198/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr 229/2022 z dnia 15 września 2022 r., Nr 245/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr 255/2022 z dnia 14 października 2022 r., Nr 263/2022 z dnia 31 października 2022 r., Nr 276/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. Nr 282/2022 z dnia 18 listopada 2022 r., Nr 295/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., Nr 296/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., Nr 300/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz Nr 308/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVI/582/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/602/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/608/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 września 2022 r., uchwałą Nr XLIX/625/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 października 2022 r., uchwałą Nr L/628/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2022 r. oraz uchwałą Nr LI/647/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 296/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 300/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 4 "Plan dochodów i wydatków na rok 2022 na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LII6602022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (4,64MB)

DOCXZałącznik nr 1 LII6602022.docx (13,43KB)

DOCXZałącznik nr 2 LII6602022.docx (28,19KB)

DOCXZałącznik nr 3 LII6602022.docx (7,50KB)

DOCXZałącznik nr 4 LII6602022.docx (7,48KB)

DOCXZałącznik nr 5 LII6602022.docx (14,05KB)

DOCXZałącznik nr 6 LII6602022.docx (13,08KB)

DOCXZałącznik nr 7 LII6602022.docx (8,15KB)

DOCXZałącznik nr 8 LII6602022.docx (27,23KB)