Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII/670/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2022 zmieniająca uchwałę Nr XL/530/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) uchwala się,co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XL/530/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łask wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
"w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łask" ;

2) w § 3 zmienia się:
a) pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
3) psychologia ”;


b) pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
7) biologia ”;


c) pkt 10, który otrzymuje brzmienie:
10) geografia ”;


2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LII6702022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2022 zmieniająca uchwałę Nr XL5302022 Rady Miejskiej w.pdf (172,58KB)