Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Łasku z dnia 05-01-2023 w sprawie przekazania do realizacji zadania w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz Uchwały Nr LII/669/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łask na rok 2023 zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazuje się do realizacji Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łasku,z siedzibą ul. Stefana Batorego 31, 98 - 100 Łask zadanie w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym w szczególności:

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie : a) Punktu Konsultacyjnego w Łasku, ul. Stefana Batorego 31.

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, zagrożonym niedostosowaniem społecznym pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji, tworzenie różnych form aktywnego spędzenia czasu z nastawieniem na działania korygujące oraz prowadzenie pomocy socjalnej w formie dożywiania poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z filiami: a) Placówka Wsparcia Dziennego - filia w Łasku – Kolumnie, ul. Toruńska 1, 98-100 Łask,

b) Placówka Wsparcia Dziennego - filia w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1, 98 – 100 Łask,

c) Placówka Wsparcia Dziennego - filia w Okupie Małym ul. Akacjowa 4, 98 – 100 Łask,

d) Placówka Wsparcia Dziennego - filia we Wrzeszczewicach (Niepubliczna Szkoła Podstawowa),98 – 100 Łask,


e) Placówka Wsparcia Dziennego - filia w Teodorach (Niepubliczna Szkoła Podstawowa) ,98 – 100 Łask,§ 2. Zadania wymienione w §1 będą wykonywane w trakcie roku 2022 na rzecz mieszkańców Gminy Łask.
§ 3. W planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zostaną zapewnione środki finansowe w wysokości ogółem 250.300 złotych /słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta/, z tego na prowadzenie: 1) Punktu Konsultacyjnego w Łasku w kwocie: 78.300 zł a) punkt czynny 5 razy w tygodniu, w wymiarze średnio 29 godzin tygodniowo, w okresie wakacyjnym dostosowanie godzin pracy do potrzeb mieszkańców,

b) zapewnienie mieszkańcom dostępu do pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, karnego i prawa pracy, konsultacji terapeuty rodzinnego, psychologa, terapeuty od spraw uzależnienia od alkoholu, wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu, po ukończonej terapii odwykowej lub w jej trakcie - stawka godzinowa max. 70 zł/godz. brutto wraz z narzutami pracodawcy,

c) zatrudnienie terapeutów prowadzących grupę wsparcia dla ofiar przemocy i sprawców przemocy oraz grupę wsparcia dla rodzin w sytuacjach kryzysowych – stawka godzinowa max. 70 zł/godz. brutto wraz z narzutami pracodawcy,

d) zatrudnienie prawnika – stawka godzinowa max. 70 zł/godz, brutto wraz z narzutami pracodawcy,

e) wydatki rzeczowe/materiały papiernicze, edukacyjne/,

f) zapewnienie osoby koordynującej funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego.


2) Placówek Wsparcia Dziennego wymienionych w § 1, ogółem w kwocie: 172.000 zł a) w ramach powyższej kwoty dofinansowania wchodzą następujące składniki:- wynagrodzenie wychowawców,

1 koszty codziennych posiłków i koszt jednorazowy paczki świątecznej,

2 wydatki rzeczowe, materiały papiernicze, edukacyjne i inne.b) działalność w/w Placówek będzie opierała się na następujących zasadach:
1 organizacja dla dzieci zajęć opiekuńczo - wychowawczych wraz z dożywianiem w formie podwieczorku + paczka bożonarodzeniowa do kwoty 150 zł brutto na jedno dziecko,

2 prowadzenie programów profilaktyczno – wychowawczych,

3 zapewnienie dostępności przez około 36 tygodni w roku , w wymiarze 5 dni w tygodniu po średnio od 3 do 4 godzin dziennie w godzinach popołudniowych,

4 zatrudnienie wychowawców: stawka godzinowa max. 50 zł/godzinę brutto wraz z narzutami pracodawcy/zleceniodawcy,

5 zatrudnienie osoby sprzątającej i przygotowującej posiłki: stawka godzinowa max. 45 zł/godz. brutto wraz z narzutami pracodawcy/zleceniodawcy,

6 zapewnienie osoby koordynującej funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego,

7 stawka żywieniowa: max do 5 zł/dziecko/1 dzień§ 4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zobowiązany jest do:
1) wykorzystania środków zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
4) poddania się kontroli, która może zostać przeprowadzona przez Gminę Łask,
5) przedłożenia sprawozdań z działalności merytorycznej : a) półrocznego do dnia 15 lipca 2023 r.,

b) rocznego do dnia 15 stycznia 2024 r.


6) przedłożenia sprawozdań finansowych: a) kwartalnych do dnia 15 każdego miesiąca następującego po danym kwartale z uwzględnieniem wydatków na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i każdą Placówkę Wsparcia Dziennego oddzielnie w ramach wydatków na wynagrodzenia, żywność, rzeczowych i innych,

b) rocznego do dnia 15 stycznia 2024 r. z uwzględnieniem wydatków na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i każdą Placówkę Wsparcia Dziennego oddzielnie w ramach wydatków na wynagrodzenia, żywność, rzeczowych i innych.


§ 5. Zadanie zleca się na czas określony - od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. § 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Łasku z dnia 1 kwietnia 2022 r.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2023 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 102023 Burmistrza Łasku z dnia 05-01-2023 w sprawie przekazania do realizacji zadania w.pdf (194,05KB)