Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-01-2022 w sprawie zasad i trybu wypłacania dofinansowania za doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1762) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następującew zasady i tryb przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminie Łask. 2. Wyodrębnia się fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Podstawą przyznania dofinansowania jest plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalany corocznie przez Radę Miejską w Łasku, zgodnie z potrzebami szkoły lub przedszkola.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, umotywowanych rzeczywistymi potrzebami szkoły lub przedszkola, w ramach posiadanych środków finansowych przewidzianych na doskonalenie, dyrektor może dokonać przesunięcia środków pomiędzy formami wymienionymi we wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 2. 1. Maksymalne kwoty rocznego dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela określa uchwała Rady Miejskiej w Łasku. 2. Formy kształcenia nauczycieli, na które jest przyznawane dofinansowanie:
1) studia wyższe,
2) studia podyplomowe,
3) kursy kwalifikacyjne,
4) kursy doskonalące,
5) warsztaty metodyczne,
6) warsztaty przedmiotowe,
7) szkolenia,
8) szkolenia rad pedagogicznych.

3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie musi być zatrudniony w wymiarze, co najmniej 1/2 etatu, na czas nieokreślony.
4. Nauczyciel, który ukończył właściwy etap studiów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1), 2) , który ubiega się o dofinansowanie do opłaconego czesnego składa u dyrektora szkoły/przedszkola:
1) wniosek - załącznik nr 1 do zarządzenia
2) zaświadczenie o ukończeniu właściwego etapu studiów,
3) dowód wpłaty - kserokopię. Złożone dokumenty dyrektor szkoły/przedszkola - po zaopiniowaniu przekazuje do organu prowadzącego.

5. Wnioski w sprawie dopłat do czesnego są rozpatrywane przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
6. Środki finansowe na dofinansowanie opłaconego przez nauczyciela czesnego są przelewane na konto podane we wniosku.
7. Dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 3-8 przyznaje się w wysokości 100%, środki finansowe są przelewane na konto wskazane w rachunku złożonym przez dyrektora szkoły lub przedszkola.
8. Wymienione formy doskonalenia muszą być prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 3. Koszty uczestnictwa nauczycieli, w tym dyrektorów szkół/przedszkoli w formach doskonalenia określonych w § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653 ) finansuje się ze środków wyodrębnionych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na dany rok w budżecie Gminy Łask.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 52022 Burmistrza Łasku z dnia 04-01-2022 w sprawie zasad i.pdf (260,56KB)

DOCXZałącznik nr 1 52022.docx (6,90KB)