Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Łasku z dnia 17-01-2023 w sprawie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) zarządzam, co następuje:

§ 1. Włącza się do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łask kartę adresową zabytku nieruchomego położonego w Łasku ul. Warszawska 2A (dz. ewid. nr 125/1, obręb 14).
§ 2. Karta zabytku nieruchomego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Włączenie karty adresowej w/w zabytku nieruchomego dokonuje się po uzyskaniu opinii Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo z dnia 04.01.2023 r. znak WUOZ-ZRR.5133.87.2022.EC).
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 152023 Burmistrza Łasku z dnia 17-01-2023 w sprawie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do.pdf (406,42KB)

PDFZalacznik1 152023.pdf (230,34KB)