Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 323/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2022 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz na podstawie § 14 Uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 175/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 lipca 2022 roku § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1. Zaciąga się kredyt do wysokości 10.000.0000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych. 2. Kredyt do wysokości 7.696.422,00 zł ( słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote) zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2022 roku, w celu finansowania lub dofinansowania zadań inwestycyjnych: 1) "Budowa drogi gminnej nr 103162 we wsi Budy Stryjewskie" - 1.343.570,00 zł;
2) "Modernizacja Sali gimnastycznej i zaplecza higieniczni-sanitarnego w Szkole Podstawowej w Okupie" - 695.000,00 zł
3) "Przebudowa drogi gminnej nr 103166E w miejscowości Krzucz" - 515.000,00 zł
4) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łasku" - 750.000,00 zł
5) "Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie" - 1.513.555,00 zł
6) "Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E wmiejscowości Podłaszcze - 2.100.000,00 zł
7) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów" - 254.297,00 zł
8) "Przebudowa ul.Mikołaja Kopernika w Łasku - Kolumnie" - 525.000,00 zł

3. Kredyt do wysokości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. 4. Kredyt do wysokości 1.503.578,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złoty) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów."
§ 2. W Zarządzeniu Nr 175/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 lipca 2022 roku § 2 otrzymuje brzmienie: " § 2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2026-2029. 2. Spłata w poszczególnych latach nastąpi wg. kwot:
2026 – 3.400.000,00 zł

2027 – 2.300.000,00 zł

2028 – 1.900.000,00 zł

2029 – 2.400.000,00 zł"


§ 3. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

  Gabriel Szkudlarek

PDF   Zarządzenie Nr 3232022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.pdf (181,10KB)