Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Łasku z dnia 24-01-2023 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łask.

Na podstawie art. 30 ust. 1 , art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798) , w związku z art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2 i art. 10 ust. 8, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. Nr 14 poz. 139 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zasady wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łask:
1) Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku,
2) Łaskiego Domu Kulury.

§ 2. 1. Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, o których mowa w § 1, otrzymują wynagrodzenie miesięczne brutto w zależności od wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, rodzaju wykonywanej pracy, z uwzględnieniem jej ilości i jakości oraz charakteru i wielkości zarządzanej instytucji. 2. Miesięczne wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury składa się z następujących składniki wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze;
2) dodatek za wieloletnią pracę;
3) dodatek funkcyjny;
4) dodatek specjalny.

3. Łączna maksymalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia dyrektora nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3. 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dyrektora nie może przekroczyć kwoty 7 300 zł. 2. W przypadku zatrudnienia dyrektora samorządowej instytucji kultury w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
§ 4. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
§ 5. Dodatek funkcyjny przysługuje dyrektorowi w związku z pełnieniem funkcji kierowniczej w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, tj. do kwoty 3 650 zł.
§ 6. 1. Dodatek specjalny może być przyznany dyrektorowi za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań, na okres wykonywania tych zadań albo za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 2. Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się zakres i stopień trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikację i poziom uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca.
3. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Dodatek wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

§ 7. 1. Dyrektorowi mogą być przyznane świadczenia dodatkowe: 1) nagroda jubileuszowa, przyznawana nie częściej niż co 5 lat;
2) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
3) zwrot częściowych kosztów używania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego;
4) świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych;
5) świadczenia z tytułu dodatkowwego ubezpieczrenia zdrowotnego, majątkowego lub osobowego.

2. Wysokość świadczeń dodatkowych, o których mowa w ust. 1 oraz zasady ich przyznawania określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania.

§ 8. Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury może być przyznana nagroda roczna w oparciu o przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury.
§ 9. 1. Składniki wynagrodzenia miesiecznego oraz ich wysokość w stosunku do dyrektorów samorządowych intytucji kultury ustala Burmistrz Łasku. 2. Wszystkie składniki wynagrodzenia miesięcznego, świadczenia dodatkowe, o których mowa w § 7 oraz nagroda roczna wypłacane są ze środków instytucji kultury w sposób przyjęty w danej instytucji.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 297/2017 r. Burmistrza Łasku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kulturty, dla których organizatorem jest Gmina Łask.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 212023 Burmistrza Łasku z dnia 24-01-2023 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Łask.pdf (187,89KB)