Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Łasku z dnia 24-01-2023 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dla kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art 30 ust. 1, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 7 pkt 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Określam maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, tj. jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez gminę Łask, będących pracownikami samorządowymi: a) dla osób zatrudnionych na stanowisku kierownik/dyrektor:

1) wynagrodzenie zasadnicze - do 7 500 zł;
2) dodatek funkcyjny - do 1 500 zł;
3) dodatek specjalny - do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
b) dla osób zatrudnionych na stanowisku zastępcy kierownika/dyrektora:


1) wynagrodzenie zasadnicze - do 6 700 zł;
2) dodatek funkcyjny - do 1 200 zł;
3) dodatek specjalny - do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. W przypadku zatrudnienia kierownika/dyrektora lub zastępcy kierownika/dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokosci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

§ 2. 1. Za szczególne osiągnięcia w pracy kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej może być przyznana nagroda pieniężna. 2. Nagroda ma charakter uznaniowy.
§ 3. 1. Składniki wynagrodzenia miesięcznego oraz ich wysokość w stosunku do kierownika/dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej ustala Burmistrz Łasku. 2. Składniki wynagrodzenia miesięcznego oraz ich wysokość w stosunku do zastępcy kierownika/dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej ustala Kierownik/dyrektor danej jednostki.
3. Wszystkie składniki wynagrodzenia miesięcznego oraz nagroda, o której mowa w § 2 wypłacane są ze środków gminnej jednostki organizacyjnej w sposób przeyjęty w danej instytucji.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje sie przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 5. Traci moc zarządzenie nr 299/2019 Burmistrza Łasku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 222023 Burmistrza Łasku z dnia 24-01-2023 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dla kierownikówdyrektorów i.pdf (176,10KB)