Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31-01-2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2023 r. poz. 40) i art. 18 ust. 1 i 8 art. 18³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. ) i Rozdziału 5 pn. "Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej" ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, poz. 2105, z 2022 r. poz. 24, poz. 974, poz. 1570) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży znajdujących się na terenie Gminy Łask, określoną w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2. 1. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona będzie przez zespół kontrolny w liczbie co najmniej 3 osób, zwanym dalej zespołem złożonym z osób upoważnionych przez Burmistrza Łasku: 1 w liczbie dwóch upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku,

2 co najmniej jeden pracownik Urzędu Miejskiego w Łasku merytorycznie obsługujący sprawy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Kontroli nie mogą przeprowadzać osoby podlegające wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami).
3. Kontrole w razie potrzeby mogą być prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Policji KPP w Łasku.
4. Kontrole będą prowadzone zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wydział Merytoryczny Urzędu Miejskiego w Łasku.
5. Harmonogram kontroli sporządza się po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa i w razie uzyskania informacji naruszenia przepisów w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. W szczególności kontrolowane będą punkty sprzedaży napojów alkoholowych na które wpływają skargi lub mają miejsce interwencje Policji bądź wobec których prowadzono postępowanie o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. W celu dokonania analizy prawdopodobieństwa naruszenia przepisów w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Merytoryczny Urzędu Miejskiego w Łasku może wystąpić o informację w tym zakresie do Komendy Powiatowej Policji w Łasku.
8. Harmonogram kontroli zawierający terminy i wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych zatwierdza każdorazowo Burmistrz Łasku.

§ 3. 1. Zespół kontrolny przeprowadza kontrole punktu sprzedaży po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 2. Z przeprowadzonej kontroli każdorazowo zespół kontrolny sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych i Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2010 r.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 312023 Burmistrza Łasku z dnia 31-01-2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i.pdf (528,01KB)

DOCXZałącznik nr 1 312023.docx (8,68KB)

DOCXZałącznik nr 2 312023.docx (6,58KB)

DOCXZałącznik nr 3 312023.docx (6,19KB)

DOCXZałącznik nr 4 312023.docx (7,45KB)