Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 214 200,00 zł w związku z wypłatą środków przeznaczonych na dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późniejszymi zmianami). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejw rozdziale 85395 - Pozostała działalność
- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 214 200,00 zł


zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 218 280,00 zł w związku z wypłatą środków przeznaczonych na dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejw rozdziale 85395 - Pozostała działalność
- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 218 280,00 zł


zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 432 480,00 zł 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 424 000,00 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 8 480,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Łasku upoważnia Burmistrza Łasku do:
1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Łask związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Łask.

§ 5. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. oraz Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LV6792023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (684,39KB)

DOCXZałącznik nr 1 LV6792023.docx (7,42KB)

DOCXZałącznik nr 2 LV6792023.docx (9,27KB)