Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV/680/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2023 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, 2754), art. 6 pkt 1 i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z 2022 r. poz. 1812) oraz Programem Minsterstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łask przystępuje do realizacji rządowego Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023, zwanego dalej "Programem". 2. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Program adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie gminy Łask.
4. Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
5. Usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania w ramach Programu przyznawana jest na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę.

§ 2. W ramach Programu ustalony jest limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika - nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

§ 3. Usługi w ramach Programu zgodnie z limitem określonym w § 2 świadczone będą nieodpłatnie. Świaczenie usługi po przekroczeniu limitu godzin może się odbywać na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i uchwałach Rady Miejskiej dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze.
§ 4. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.
§ 5. Koszt realizacji 1 godziny usługi opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) brutto.
§ 6. Program finansowany będzie ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego z Funduszu Solidarnościowego, funkcjonującego w oparciu o ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
§ 7. Realizatorem Programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LV6802023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2023 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023.pdf (173,21KB)