Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV/682/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2023 zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, 2754) w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007, z 2022 r. poz. 1287) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 225) w § 1 sformułowanie „150%" zastępuje się sformułowaniem "200%”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   . w.pdf (163,99KB)