Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Łasku z dnia 02-02-2023 w sprawie przekazania do realizacji zadania w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Uchwały Nr LII/669/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łask na rok 2023 zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazuje się do realizacji Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łasku,z siedzibą ul. Stefana Batorego 31, 98 - 100 Łask zadanie w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi:
"Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie", poprzez prowadzenie : zadań związanych z działanością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku.
§ 2. Zadanie wymienione w §1 będzie wykonywane w trakcie roku 2023 na rzecz mieszkańców Gminy Łask.
§ 3. W planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zostaną zapewnione środki finansowe w wysokości ogółem 40.000 złotych /słownie złotych: czterdzieści tysięcy/, w szczególności na: 1 wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Komisji zgodnie ze stawkami przyjętymi w Uchwale Nr LII/669/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łask na rok 2023,

2 opinie biegłych sądowych,

3 opłaty sądowe od wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Łasku,

4 inne działania Komisji skierowane w kierunku społeczności lokalnej na rzecz zachowania trzeźwości, szkolenia, akcje profilaktyczne),

5 szkolenia dla członków GKRPA w Łasku,

6 obsługa administracyjna GKRPA w Łasku.


§ 4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zobowiązany jest do:
1) wykorzystania środków zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
4) poddania się kontroli, która może zostać przeprowadzona przez Gminę Łask,
5) przedłożenia sprawozdań z działalności merytorycznej GKRPA w Łasku : a) półrocznego do dnia 15 lipca 2023 r.,

b) rocznego do dnia 15 stycznia 2024 r.


6) przedłożenia sprawozdań finansowych: a) kwartalnych do dnia 15 każdego miesiąca następującego po danym kwartale.

b) rocznego do dnia 15 stycznia 2024 r.


§ 5. Zadanie zleca się na czas określony - od dnia 02 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. § 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2023 r.
Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 332023 Burmistrza Łasku z dnia 02-02-2023 w sprawie przekazania do realizacji zadania w.pdf (182,90KB)