Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Łasku z dnia 13-02-2023 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899; z 2022 r. poz. 1846, 2185), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), Zarządzenia Nr 130/2022 Burmistrza Łasku z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem oraz do oddania w dzierżawę Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu, gmina Łask oznaczonej działkami nr 752/1, 752/8 i 752/11 o łącznej powierzchni 1922 m 2 . § 2. Cena wywoławcza została ustalona w wysokości wyższej o 4,17 % od ceny ustalonej równej wartości wyższej o 6,76% od ceny ustalonej przez Rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 20,81 zł za 1 m
2 . Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
§ 3. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rokowań i przetargów.
§ 4. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 412023 Burmistrza Łasku z dnia 13-02-2023 w sprawie ogłoszenia I.pdf (248,52KB)

 

DOCXZałącznik nr 1 412023.docx (8,13KB)