Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 1 262 414,47 zł z tytułu Promesy nr 01/2021/3270/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącej dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w turystyczno - rekreacyjnych miejscowościach Rokitnica i Aleksandrówek w Dolinie Rzeki Grabi". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi
1 § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, kwotę 1 262 414,47 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 299 250,00 zł w związku z większymi wpływami niż przewidywano w planie. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 § 310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 100 000,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


2 § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 135 000,00 zł

3 § 0430 – Wpływy z opłaty targowej, o kwotę 64 250,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 1 561 664,47 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 20 034,47 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1 235 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym” , o kwotę 1 235 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 7 380,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 299 250,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Odnawialne źródła energii w gm. Łask” , o kwotę 299 250,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok:
1. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 3 700,00 zł
do rozdziału 90095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , kwotę 3 700,00 zł
na zadanie inwestycyjne - " Zagospodarowanie skweru przy ul. Kościuszki w Łasku do celów rekreacyjnych wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej" , kwotę 3 700,00 zł

2. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 7 300,00 zł,
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 7 300,00 zł
na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach", kwotę 7 300,00 zł
(w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Wrzeszczewice w kwocie 7 299,59 zł )

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej środków funduszu sołeckiego sołectwa Wrzeszczewice polegających na przeniesieniu środków z wydatków bieżących w kwocie 7 299,59 zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach" kwotę 7 299,59 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. oraz Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVI6852023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (2,38MB)

DOCXZałącznik nr 1 LVI6852023.docx (8,49KB)

DOCXZałącznik nr 2 LVI6852023.docx (13,92KB)

DOCXZałącznik nr 3 LVI6852023.docx (7,84KB)

DOCXZałącznik nr 4 LVI6852023.docx (11,50KB)

DOCXZałącznik nr 5 LVI6852023.docx (30,35KB)