Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/686/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, 2666), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny biletów jednorazowych, okresowych, normalnych i ulgowych na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku:

Jedna strefa: Normalny Uczniowski Ulgowy 50% 2-przystankowy na terenie Gminy Łask
Bilet jednorazowy 3,60 zł 2,20 zł 1,80 zł 1,80 zł
Bilety okresowe:        
90-dniowy 240,00 zł 145,00 zł 120,00 zł 150,00 zł
30-dniowy 110,00 zł 66,00 zł 55,00 zł 50,00 zł
14-dniowy 68,00 zł 38,00 zł 34,00 zł -
7-dniowy 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł -
Dwie strefy:        
Bilet jednorazowy 4,40 zł 2,60 zł 2,20 zł -
Bilety okresowe:        
90-dniowy 360,00 zł 250,00 zł 180,00 zł -
30-dniowy 134,00 zł 90,00 zł 67,00 zł -
14-dniowy 86,00 zł 54,00 zł 43,00 zł -
7-dniowy 54,00 zł 38,00 zł 27,00 zł -
Trzy strefy:        
Bilet jednorazowy 6,00 zł 4,40 zł 3,00 zł -
Bilet okresowy:        
90-dniowy 460,00 zł 300,00 zł 230,00 zł -
30-dniowy 170,00 zł 110,00 zł 85,00 zł -
14-dniowy 96,00 zł 60,00 zł 48,00 zł -
7-dniowy 54,00 zł 40,00 zł 27,00 zł -
Cztery strefy:        
Bilet jednorazowy 7,00 zł 4,60 zł 3,50 zł -
Bilety okresowe:        
90-dniowy 510,00 zł 320,00 zł 255,00 zł -
30-dniowy 180,00 zł 120,00 zł 90,00 zł -
14-dniowy 106,00 zł 75,00 zł 53,00 zł -
7-dniowy 58,00 zł 46,00 zł 29,00 zł -
Bilet łączony międzymiastowy + podmiejski:        
Bilety okresowe:        
90-dniowy 600,00 zł 400,00 zł 300,00 zł -
30-dniowy 260,00 zł 150,00 zł 130,00 zł -
14-dniowy 150,00 zł 95,00 zł 75,00 zł -
7-dniowy 90,00 zł 52,00 zł 45,00 zł -
Bilet międzymiastowy na dwie linie:        
90-dniowy 860,00 zł 600,00 zł 430,00 zł -
30-dniowy 320,00 zł 210,00 zł 160,00 zł -
14-dniowy 186,00 zł 135,00 zł 93,00 zł -
7-dniowy 108,00 zł 80,00 zł 54,00 zł -

 

§ 2. Na terenie realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku ustala się następujące strefy:

 

STREFA: Linia B Linia C Linia D nr 1 i 5 nr 2 i 4 Linia nr 3
Strefa I(miejska) Miasto Łask Miasto Łask Miasto Łask Miasto Łask wraz z m. Wronowice Miasto Łask Miasto Łask
Strefa II(podmiejska) Teren Gminy Łask poza granicami miasta Teren Gminy Łask poza granicami miasta Teren Gminy Dobroń od granic m. Łask do wiaduktu na trasie S14 - Teren Gminy Łask poza granicami miasta Teren Gminy Łask poza granicami miasta
Strefa III Gmina Zduńska Wola Gmina Buczek Teren Gminy Dobroń od wiaduktu na trasie S14 do m. Pabianice - - Gmina Buczek
Strefa IV Miasto Zduńska Wola Miasto Zelów Miasto Pabianice - - -

 

 

§ 3. Bilet okresowy na dwie linie komunikacyjne w granicach Gminy Łask obejmujące przejazd ze strefy podmiejskiej przez miasto Łask do strefy podmiejskiej jest biletem trzystrefowym.
§ 4. Niewykorzystane bilety okresowe o nieaktualnej cenie, zakupione przed wejściem w życie uchwały zachowują ważność w okresie, na jaki zostały zakupione.
§ 5. Za przewóz bagażu i zwierząt stosuje się opłatę o wartości biletu normalnego na danej linii komunikacyjnej - nie stosuje się ulg. Wielkość i rodzaj bagażu podlegającego opłacie określają przepisy porządkowe.
§ 6. Na liniach komunikacyjnych ustala się cenę biletu okresowego w jedną stronę w wysokości 50% ceny odpowiedniego biletu w obie strony.
§ 7. Stosuje się ulgi i uprawnienia:
1) do korzystania z przejazdów ulgowych uczniowskich na liniach komunikacyjnych uprawnieni są:
a) uczniowie dziennych szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

b) dzieci od 4 do 7 lat,

c) dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nieobjęci obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia lub ważnej legitymacji;


2) do korzystania z przejazdów ulgowych 50% na wszystkich liniach komunikacyjnych uprawnieni są:
a) kombatanci,

b) emeryci oraz renciści,

c) osoby o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

d) studenci;


3) do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach komunikacyjnych uprawnieni są:
a) dzieci do lat 4,

b) osoby, które ukończyły 75 lat,

c) inwalidzi wojenni i wojskowi,

d) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie,

e) posłowie i senatorowie RP,

f) umundurowani funkcjonariusze KPP w Łasku,

g) zasłużeni honorowi dawcy krwi;


4) dokumentami uprawniającymi do ulg są:
a) ważna legitymacja szkolna lub studencka,

b) ważna legitymacja emeryta lub rencisty,

c) orzeczenie określające stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności lub inne organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie,

d) ważna legitymacja inwalidy wojennego lub wojskowego, kombatanta lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego wraz z dokumentem tożsamości,

e) legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi z pieczęcią upoważniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją autobusową wraz z dokumentem tożsamości,

f) legitymacja poselska lub senatorska.


§ 8. 1. Stosuje się następujące opłaty za przejazdy i przewóz bagażu bez ważnego dokumentu uprawniającego: 1) za przejazd bez ważnego biletu - 100 krotność ceny biletu normalnego jednostrefowego;
2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 40 krotność ceny biletu normalnego jednostrefowego;
3) za przewóz rzeczy lub zwierząt bez ważnego biletu - 20 krotność ceny biletu normalnego jednostrefowego;
4) za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy autobusu - 150 krotność ceny biletu normalnego jednostrefowego.

2. Stosuje się bonifikatę w wysokości 50% opłat dodatkowych wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 w przypadku ich uiszczenia w terminie 7 dni od dnia nałożenia opłaty dodatkowej.

§ 9. Odwołanie:
1) pasażer zobowiązany jest w ciągu 7 dni przedłożyć brakujący dokument uprawniający do ulgi lub przejazdu bezpłatnego, ponosząc koszt opłaty manipulacyjnej zgodnie z § 8;
2) odwołanie od nałożenia opłaty dodatkowej nie zwalnia pasażera z obowiązku wniesienia opłat w określonych terminach;
3) uznanie odwołania spowoduje zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 10% tej kwoty.

§ 10. Kierowca autobusu uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLVI/592/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3945 z 12 lipca 2022 r.).
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr LVI6862023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie ustalenia ulg i.pdf (310,19KB)