Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/688/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa kryteria i dokumenty obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, dla której Gmina Łask jest organem prowadzącym oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym. 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:

Lp. Kryteria Wartość punktów
1 Kandydat zamieszkujący w Gminie Łask; 50
2 Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej; 35
3 Zgłoszenie jednocześnie do klasy I w tej samej szkole dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo w wybranej szkole lub oddziale przedszkolnym funkcjonującym w tej szkole. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w tej szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja; 30
4 Kandydat uczęszczający w roku szkolnym poprzedzającym dany rok, na który odbywa się rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujący się do tej szkoły; 25
5 Miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły podstawowej; 20
6 Ubieganie się o przyjęcie kandydata do klasy I w szkole nieobwodowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata. 15

 

 

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 uważa się, dołączone do wniosku odpowiednio: 1) kryterium nr 1 – oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) kryterium nr 2 – dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700, 2140); 3) kryterium nr 3 – oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 4) kryterium nr 4 – oświadczenie potwierdzające kryterium stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 5) kryterium nr 5 – oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu jednego z rodziców w obwodzie danej szkoły podstawowej zgodne z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 6) kryterium nr 6 - oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3 km od szkoły podstawowej nie będącej szkołą obwodową, do której ubiega się o przyjęcie zgodne z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 dokonuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej. 2. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
3. O przyjęciu dziecka do publicznej szkoły podstawowej nieobwodowej decyduje suma uzyskanych punktów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/305/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017 r., poz. 1196).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr LVI6882023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask.pdf (567,41KB)

DOCXZałącznik nr 1 LVI6882023.docx (6,32KB)

DOCXZałącznik nr 2 LVI6882023.docx (6,26KB)

DOCXZałącznik nr 3 LVI6882023.docx (6,36KB)

DOCXZałącznik nr 4 LVI6882023.docx (5,94KB)

DOCXZałącznik nr 5 LVI6882023.docx (5,87KB)