Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/689/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Łask jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa kryteria i dokumenty obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Łask jest organem prowadzącym oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym. 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 2) samotnym wychowywaniu kandydata - należy przez to rozumieć wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 3) przedszkolu publicznym - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej; 4) dyrektorze przedszkola publicznego - należy rozumieć także dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
§ 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się następujące kryteria wraz z przyznaną im ilością punktów:

Lp. Kryteria Wartość punktów
1 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego jest zobowiązany do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny; 15
2 Kandydat, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; 14
3 Kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; 7
4 Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w placówce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja; 18
5 Ubieganie się kandydata o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata; 6
6 Kandydat uczęszczający aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Łasku zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub kandydat objęty opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Łasku. 9

 

 

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 uważa się, dołączone do wniosku odpowiednio: 1) kryterium nr 1: a) pisemne oświadczenie o zgodności wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,

b) kopia decyzji dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;


2) kryterium nr 2 i 3: a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

c) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,

d) zaświadczenie wydane przez burmistrza o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;


3) kryterium nr 4 – oświadczenie potwierdzające kryterium stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 4) kryterium nr 5 - oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, do której ubiega się o przyjęcie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 5) kryterium nr 6 – zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzony rodzaj opieki.
§ 4. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 dokonuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola publicznego. 2. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
3. O przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego decyduje suma uzyskanych punktów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r., poz. 1195).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr LVI6892023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których Gmina Łask jest organem prowadzącym.pdf (518,18KB)

DOCXZałącznik nr 1 LVI6892023.docx (6,43KB)

DOCXZałącznik nr 2 LVI6892023.docx (6,70KB)

DOCXZałącznik nr 3 LVI6892023.docx (6,64KB)

DOCXZałącznik nr 4 LVI6892023.docx (6,31KB)