Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/693/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Łask, w drodze darowizny od osób fizycznych, nieruchomości położonej w obrębie Wronowice, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 350/10 o powierzchni 0,0206 ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVI6932023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie nabycia nieruchomości w.pdf (156,91KB)