Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/694/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 zmieniająca uchwałę Nr XVII/192/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/192/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny §1 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Łask, w drodze darowizny od osób fizycznych i prawnych, nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Łask, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową publiczną, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 299/2 o powierzchni 0,0626 ha. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVI6942023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 zmieniająca uchwałę Nr XVII1922019 Rady Miejskiej w.pdf (161,77KB)