Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/696/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łask

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Sołtysi za wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia tej funkcji otrzymują kwartalną dietę, której wysokość zależy od liczby ludności zameldowanych na pobyt stały w danym sołectwie tj.: 1) do 200 mieszkańców - kwota kwartalnej diety wyniesie 800,00 zł;
2) od 201 do 500 mieszkańców - kwota kwartalnej diety wyniesie 900,00 zł;
3) od 501 mieszkańców - kwota kwartalnej diety wyniesie 1000,00 zł.

2. Wysokość diety ustalana jest na podstawie danych z rejestru ewidencji ludności Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku dotyczących liczby ludności zameldowanej na pobyt stały w poszczególnych sołectwach Gminy Łask określanych wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym wypłacana jest dieta.
3. Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji sołtysa oraz kosztów z tym związanych.

§ 2. 1. Sołtysi zobowiązani są do wykonywania zadań wynikających ze statutów sołectw, jak również do: 1) udziału w naradach i spotkaniach zwoływanych przez Burmistrza Łasku;
2) współpracy z wydziałami tut. urzędu, a w szczególności z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie przekazywania informacji urzędowych mieszkańcom sołectw, stawiania się w urzędzie w ważnych sprawach sołectwa;
3) dostarczania pism urzędowych mieszkańcom np. decyzji podatkowych, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) wywieszania na tablicach ogłoszeń pism urzędowych np. obwieszczeń, postanowień i innych informacji uzyskanych z urzędu oraz przekazywania kurend mieszkańcom.

2. Sołtysi wykonują również inne obowiązki wynikające z przepisów szczególnych dotyczące zadań gminy, nałożone przez Burmistrza Łasku.

§ 3. 1. Dietę wypłaca się z budżetu gminy za dany kwartał w terminie do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał na konto bankowe wskazane przez sołtysa. 2. Naliczenie diety następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez sołtysa o wykonywanych obowiązkach określonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, składanego do tut. urzędu z upływem każdego kwartału najpóźniej do 6-go dnia miesiąca rozpoczynajęcego następny kwartał. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Podstawą do wypłacenia kwartalnej diety w pełnej wysokości jest wykonywanie zadań przez sołtysa określonych w § 2 ust. 1 nieprzerwanie przez dany kwartał.
4. W przypadku nie wykonywania funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż 30 dni w danym kwartale dieta ulega zmniejszeniu o 30 %.
5. Za każdą nieobecność sołtysa na spotkaniach i naradach zwoływanych przez Burmistrza Łasku dieta ulega zmniejszeniu o 10 %.
6. W przypadku odmówienia przez sołtysa wykonywania zadania określonego w § 2 ust. 1 dieta ulega zmniejszeniu o 50 %.
7. W przypadku objęcia lub wygaśnięcia mandatu sołtysa w trakcie kadencji, dietę wypłaca się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania funkcji.

§ 4. 1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji, poza granicami Gminy Łask. 2. Koszty podróży służbowych wypłacane będą na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej.
3. Polecenie wyjazdu służbowego sołtysowi wydaje Burmistrz Łasku wskazując w nim termin oraz miejsce podróży służbowej.
4. Rozliczenie kosztów podróży przez sołtysa musi być dokonane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łask.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVI6962023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety i.pdf (234,39KB)

DOCXZałącznik nr 1 LVI6962023.docx (5,96KB)