Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/697/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 zmieniająca Statut samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 14 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/188/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 30 stycznia 2020 r. poz. 717) w § 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
4. Siedziba zakładu mieści się w Łasku przy ul. Stefana Batorego 31. ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVI6972023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 zmieniająca Statut samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w.pdf (163,19KB)