Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W KAMIENICY NA PLACU 11 LISTOPADA 1 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ Z WYŁĄCZENIEM BRANŻY GASTRONOMICZNEJ, BIELIŹNIANEJ I USŁUG W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w najem na okres 3 lat, lokalu użytkowego „Galeria nr 1” o pow. 29,92m2. Lokal położony jest w Kamienicy przy Placu 11 Listopada 1, usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 125/1 o pow. 908m2 w obrębie ewidencyjnym nr 14 m. Łask, dla której założona jest Księga Wieczysta SR1L/00058233/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Dla przedmiotowej nieruchomości zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy śródmiejskiej.

Będący przedmiotem przetargu lokal użytkowy jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej oraz prowadzenia usług w zakresie gier hazardowych (kasyna). Lokal posiada odrębne, niezależne  wejścia od strony Placu 11 Listopada 1.

2.Kwotę wywoławczą miesięcznego czynszu za najem przedmiotowego lokalu użytkowego  „Galeria nr 1” o pow. 29,92m2  wynosi 388,96zł + należny podatek VAT, wadium w wysokości 450,00zł

Kwoty wywoławcze miesięcznego czynszu ustalono na podstawie Zarządzenia 113/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask.

Ustalona stawka czynszu nie obejmuje opłat z tytułu energii elektrycznej, wody i ścieków, ogrzewania, odbioru odpadów, podatku od nieruchomości.

Rozliczenie mediów za wodę i energię elektryczną (w tym ogrzewanie) na podstawie faktur.

Czynsz dzierżawny jest płatny z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca.

Termin zagospodarowania nieruchomości – dwa  miesiące od podpisania umowy.

3.Przetarg (komisyjne otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 24 marca 2023r. o godz. 12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, w Sali konferencyjnej (parter). Przetarg składa się z części jawnej z udziałem oferentów oraz części niejawnej bez udziału oferentów.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany najmem lokalu  winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania oraz projektem umowy dostępnym w Urzędzie Miejskim w Łasku ( II piętro p. 40).

4.Wadium należy wpłacać na konto Gminy Łask PEKAO S.A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 20 marca 2023r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. Wadium zwraca się niezwłocznie  po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu. W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Łask.

5. Oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – przetarg na najem lokalu użytkowego „Galeria nr 1”, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14 do dnia 20 marca 2023r. do godz. 15.30.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości i terminie;

- złożenie pisemnej oferty w wyżej podanym terminie i miejscu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oferowaną kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego (netto) -  oferowana kwota miesięcznego czynszu nie może być niższa niż kwota wywoławcza podana w ogłoszeniu  o przetargu,

4) kopię dowodu wniesienia wadium,

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, warunkami przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

6) własnoręczny podpis.

8. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu. 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie (43) 676-83-40, 676-83-54.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek