Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Łasku z dnia 01-03-2023 w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) postanawiam co następuje:

§ 1. Ustalam wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Łask, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz pracowników, o którym mowa w § 1. stanowi podstawę zaliczenia kosztów wynagrodzeń wymienionych pracowników do kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i pokrycia ich z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2023 roku.

Burmistrz

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 582023 Burmistrza Łasku z dnia 01-03-2023 w.pdf (229,41KB)

DOCXZałącznik nr 1 582023.docx (5,79KB)