Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-08-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 233.316,00 zł w związku z Umową o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 38/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. na zadanie gminne, pn. ; "Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 233.316,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 68.480,00 zł w związku z Umową Nr 498/RŚ/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi - "Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice - Kiki". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
- § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 68.480,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 7.000,00 zł w związku z Umową Nr128/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Remiszew projektu lokalnego pod nazwą: "Unowocześnienie świetlicy wiejskiej w Remiszewie - kontynuacja". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
- § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , o kwotę 7.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 4.400,00 zł w związku z Umową Nr 127/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Bałucz projektu lokalnego pod nazwą: "Piknik rodzinny w Bałuczu - Święto pieczonego ziemniaka". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
- § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , o kwotę 4.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr 129/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Zielęcice projektu lokalnego pod nazwą: "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zielęcicach". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
- § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 1.150.439,00 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.171.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia
- § 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 1.150.439,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 4.056,00 zł w związku z Decyzją wstępną Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży o dofinansowaniu wniosku nr P-30566-19 w sprawie wizyty młodzieży z ZSO w Łasku – Kolumnie w Niemczech w dniach od 21.09.2019 do 28.09.2019 w Dannenberg (Elbe) / Niemcy. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
- § 2004 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, kwotę 4.056,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 57.041,82 zł w związku ze zwrotem środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 372,83 zł

- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 618,99 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze


- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 1.200,00 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 26.500,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 900,00 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 22.000,00 zł
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny


- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 450,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 9. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 169.011,28 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 4.522,45 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2.600,00 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne


- § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 2.900,00 zł
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność


- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 3.000,00 zł

- § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 6.400,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


- § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 100.000,00 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 14.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


- § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego., o kwotę 1.948,64 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych


- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwotę 200,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


- § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn, kwotę 20.000,00 zł

- § 0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów, kwotę 1.000,00 zł
w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


- § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, kwotę 10.600,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe


- § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwotę 1.840,19 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 10. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 37.061,12 zł. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 172,83 zł
w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 618,99 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze


- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 16.664,06 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 19.055,24 zł
w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny


- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 100,00 zł
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny


- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 450,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 11. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 5.055.626,98 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 87.922,00 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3.633.161,34 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi w Zielęcicach", o kwotę 1.456.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska", o kwotę 1.260.861,34 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103210 w Teodorach", o kwotę 96.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103198E w Łopatkach", o kwotę 820.300,00 zł
w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 129.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 215/2)", o kwotę 71.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 216/2) ", o kwotę 58.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.948,64 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 1.948,64 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.056,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 4.056,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.150.439,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej", o kwotę 1.150.439,00 zł
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 300,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 16.200,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 10.900,00 zł
w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 300,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 7.000,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 10.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zielęcicach", o kwotę 10.000,00 zł
w rozdziale 92195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 12. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 3.952.831,33 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.119.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", o kwotę 1.899.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łask", o kwotę 220.000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 687.200,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu", o kwotę 687.200,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 63.821,33 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 596.400,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku„, o kwotę 596.400,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 459.850,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja budynku po byłej "Organistówce" w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej„, o kwotę 459.850,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 26.560,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa placu zabaw w miejsowości Wiewiórczyn„, o kwotę 26.560,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 23.761,14 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 13. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 563.887,33 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2019 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 14.828.489,54 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11.044.774,17 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.783.715,37 zł. § 14. W uchwale Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 17.400.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 3.618.818,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 11.044.774,17 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.” ”;

§ 15. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 16. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 17. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. § 18. W uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 9/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r., Nr 13/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 16/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 18 lutego 2019 r., Nr 65/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 72/2019 z dnia 8 marca 2019, Nr 78/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 86/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 94/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r, Nr 110/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r., Nr 116/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r, Nr 128/2019 z dnia 10 maja 2019 r., Nr 139/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 144/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 149/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r, Nr 158/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., Nr 167/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 181/2019 z dnia 4 lipca 2019 r., Nr 192/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Nr 198/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. oraz Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 i §12 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 19. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 i §12 oraz w wyniku zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 181/2019 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2019 r. oraz w Zarządzeniu Nr 192/2019 Burmistrza Łasku z dnia 15 lipca 2019 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 „Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 11„Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 20. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019. § 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-08-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.pdf (1,56MB)

DOCXZałącznik nr 0 XII/138/2019.docx (7,27KB)

DOCXZałącznik nr 1 XII/138/2019.docx (17,77KB)

DOCXZałącznik nr 2 XII/138/2019.docx (29,06KB)

DOCXZałącznik nr 3 XII/138/2019.docx (5,97KB)

DOCXZałącznik nr 4 XII/138/2019.docx (10,64KB)

DOCXZałącznik nr 5 XII/138/2019.docx (6,50KB)

DOCXZałącznik nr 6 XII/138/2019.docx (7,12KB)

DOCXZałącznik nr 7 XII/138/2019.docx (12,25KB)

DOCXZałącznik nr 8 XII/138/2019.docx (10,82KB)

DOCXZałącznik nr 9 XII/138/2019.docx (7,09KB)