Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-02-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 128 000,00 zł w związku z umową o przyznaniu pomocy Nr 01415-6935-UM0512121/22 zawartą w dniu 6 grudnia 2022 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury w ramach realizacji operacji "Doposażenie zrewitalizowanej kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
1 § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 23 823,04 zł

2 § 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 104 176,96 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 70 380,00 zł w związku z wypłatą środków przeznaczonych na dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późniejszymi zmianami). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
1 § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 70 380,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 109 140,00 zł w związku z wypłatą środków przeznaczonych na dodatek od niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
1 § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 109 140,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 15 300,00 zł w związku z wypłatą środków przeznaczonych na dodatek wynikający z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużytym do celów grzewczych wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
1 § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 15 300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 23 001,00 zł w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Łasku im. Mikołaja Kopernika darowizną od Rady Rodziców na zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 23 001,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 15 000,00 zł w związku z umową darowizny nr MMNZ/2022/128 z dnia 24 października 2022 r. na realizację projektu pt. "Na Przylesiu jest EKSTRA - Ekologicznie, Kreatywnie, Sportowo, Turystycznie, Regionalnie, Aktywnie". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
1 § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 15 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 3 323,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zalania elementów budynku w Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. „Misiaczek" w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
1 § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 3 323,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 4 766,50 zł w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
1 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 3 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


2 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 78,50 zł

3 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 1 688,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 9. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 377 889,50 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 31 980,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w SP nr 5 w Łasku” , o kwotę 31 980,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3 323,00 zł,
w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4 766,50 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 9 660,00 zł,
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 5 340,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 191 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3 820,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 23 823,04 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 104 176,96 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 104 176,96 zł
zadanie inwestycyjne - „Zakup i montaż wyposażenia multimedialnego do sali konferencyjnej w zrewitalizowanej kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku” , o kwotę 97 798,11 zł
zadanie inwestycyjne - "Zakup i montaż wykładziny podłogowej do sali konferencyjnej w zrewitalizowanej kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku„ o kwotę, 6 378,85 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 8 979,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 8 979,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok:
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 552 883,50 zł
do działu 750 - Administracja publiczna
do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , kwotę 534 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku” - kwotę 534 000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 385 369,95 zł
do działu 801 - Oświata i wychowanie
do rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 12 733,50 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 6 150,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 12. Dokonuje się przeniesienia środków z wydatków własnych na wydatki zlecone w budżecie Gminy Łask na 2023 rok:
1. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 3 000,00 zł

2. w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 1 766,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 13. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 14. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. oraz Nr 35/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r. oraz uchwałą Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11i §12 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 i §12 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 35/2023 Burmistrza Łasku z dnia 09 lutego 2023 r. nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 16. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVII7032023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-02-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (2,80MB)

DOCXZałącznik nr 1 LVII7032023.docx (10,49KB)

DOCXZałącznik nr 2 LVII7032023.docx (22,17KB)

DOCXZałącznik nr 3 LVII7032023.docx (7,95KB)

DOCXZałącznik nr 4 LVII7032023.docx (12,12KB)

DOCXZałącznik nr 5 LVII7032023.docx (12,04KB)