Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII/704/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-02-2023 w sprawie wydłużenia terminu dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale reklamowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 37a ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydłuża się termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale Nr XVIII/203/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane, poprzez zmianę § 15 ust. 1, który uzyskuje brzmienie:
§ 15. 1. Ustala się termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w niniejszej uchwale, nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2024 r. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/531/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wydłużenia terminu dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale reklamowej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVII7042023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-02-2023 w sprawie wydłużenia terminu dostosowania istniejących tablic reklamowych i.pdf (168,90KB)