Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII/705/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-02-2023 zmieniająca uchwałę Nr LVI/696/2023 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łask

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/696/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łask w § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
4. W przypadku wykonywania przez sołtysa zadań określonych w § 2 ust. 1 w okresie krótszym niż dany kwartał, wysokość kwartalnej diety będzie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania tej funkcji w danym kwartale. ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVII7052023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-02-2023 zmieniająca uchwałę Nr LVI6962023 Rady Miejskiej w.pdf (169,51KB)