Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029: 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Postanawia się zaniechać realizacji przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja budynku przy ulicy Sejmowej 7 w Łasku" o którym mowa w poz. 1.3.2.38 załącznika Nr 2 do uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029. § 4. Postanawia się zaniechać realizacji przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 14 w Łasku" o którym mowa w poz. 1.3.2.39 załącznika Nr 2 do uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029. § 5. Traci moc załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/137/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029.pdf (636,69KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIII/140/2019.docx (41,24KB)

DOCXZałącznik nr 2 XIII/140/2019.docx (23,45KB)

DOCXZałącznik nr 3 XIII/140/2019.docx (26,55KB)