Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 133.848,40 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. Nr FB-I.3111.2.221.2019 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 64.734,12 zł

- § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 69.114,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 13.395,00 zł w związku z Umową Nr 41/OI.II/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację zadania "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , o kwotę 13.395,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 15.825,00 zł w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Nr IFIV.8060.18.2018 z dnia 8 sierpnia 2019 r. dotyczącym Projektu nr RPLD.03.01.02-10-0005/17-00 pn.: "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
- § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , o kwotę 15.825,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 6.000,00 zł w związku z Umową dotacji nr 1206/17/DL11-ODL/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na realizację Projektu "Wesołe Podwóreczko". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 6.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 1.306.271,02 zł w związku z Umową Nr RPLD.11.01.02-10-0014/18-00 z dnia 6 marca 2019 r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
- § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 1.203.697,73 zł

- § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , o kwotę 102.573,29 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 467.745,23 zł w związku ze zmianą harmonogramu na realizację zadania pn.: "Modernizacja transportu publicznego”. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
- § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 467.745,23 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 298.206,19 zł w związku z Projektem Nr RPLD.11.01.01-10-0042/19 - "Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 298.206,19 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 91.290,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.290,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


- § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , o kwotę 90.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 9. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 39.982,97 zł. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 39.982,97 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 10. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 3.088.550,08 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 6.150,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 6.150,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 665.637,87 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja transportu publicznego", o kwotę 665.637,87 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 665.637,87 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 5.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 LIstopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu", o kwotę 5.000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 30.000,00 zł
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 13.395,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 284.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Gminy Łask", o kwotę 284.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 42.500,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 255.000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 13.290,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 90.000,00 zł
w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 36.800,00 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 133.184,79 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 133.184,79
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 192.121,40 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 192.121,40 zł
w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 349.740,54 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 349.740,54 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 956.530,48 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 956.530,48 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 10.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zielęcicach", o kwotę 10.000,00 zł
w rozdziale 92116 - Biblioteki
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 795.952,21 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 595.952,21 zł
zadanie inwestycyjne: " Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka - Orchów" , o kwotę 425.952,21 zł
zadanie inwestycyjne: " Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska" , o kwotę 170.000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 200.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: " Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Gminy Łask" , o kwotę 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 12. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok: w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 1.100.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka - Orchów" , , kwotę 600.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach„ , kwotę 300.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa drogi gminnej nr 103198E w Łopatkach„ , kwotę 200.000,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 1.100.000,00 zł
z rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 29.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym" , o kwotę 29.000,00 zł
do rozdziału 60095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 29.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zagospodarowanie terenu za Łaskim Domem Kultury w Łasku", o kwotę 29.000,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 30.000,00 zł
do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
do rozdziału 75495 - Pozostała działalność
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 30.000,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 200.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "" Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska" , kwotę 200.000,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 150.000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 50.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
z rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 20.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja kuchni w ZSO w Łasku - Kolumnie„ , kwotę 20.000,00 zł
do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 20.000,00 zł
z rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 6.000,00 zł
z rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 6.000,00 zł
do rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 12.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup kotła gazowego na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku„ , kwotę 12.000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 50.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Teodorach„ , kwotę 50.000,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 50.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 13. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2019 rok polegających na: 1. w sołectwie Aleksandrówek - zmianie nazwy zadania z "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Teodorach" na "Remont budynku szkoły podstawowej w Teodorach" 2. w sołectwie Rokitnica - zmianie nazwy zadania z "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Teodorach" na "Remont budynku szkoły podstawowej w Teodorach" 3. w sołectwie Teodory - zmianie nazwy zadania z "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Teodorach" na "Remont budynku szkoły podstawowej w Teodorach" oraz przeniesieniu powyższych zadań z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 14. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 15. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 16. W uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 9/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r., Nr 13/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 16/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 18 lutego 2019 r., Nr 65/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 72/2019 z dnia 8 marca 2019, Nr 78/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 86/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 94/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r, Nr 110/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r., Nr 116/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r, Nr 128/2019 z dnia 10 maja 2019 r., Nr 139/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 144/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 149/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r, Nr 158/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., Nr 167/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 181/2019 z dnia 4 lipca 2019 r., Nr 192/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Nr 198/2019 z dnia 23 lipca 2019 r., Nr 209/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r., Nr 216/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., Nr 226/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 4 lipca 2019 r. oraz Uchwałą Nr XII/138/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 i §13 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 17. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 i §13 oraz w wyniku zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 209/2019 Burmistrza Łasku z dnia 5 sierpnia 2019 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 7 „Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 12„Wydatki funduszu sołeckiego na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 18. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019. § 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.pdf (1,23MB)

DOCXZałącznik nr 1 XIII/141/2019.docx (11,60KB)

DOCXZałącznik nr 2 XIII/141/2019.docx (27,02KB)

DOCXZałącznik nr 3 XIII/141/2019.docx (10,51KB)

DOCXZałącznik nr 4 XIII/141/2019.docx (8,00KB)

DOCXZałącznik nr 5 XIII/141/2019.docx (12,25KB)

DOCXZałącznik nr 6 XIII/141/2019.docx (11,31KB)

DOCXZałącznik nr 7 XIII/141/2019.docx (23,77KB)