Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1571) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin targowisk miejskich, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Położenie targowisk miejskich stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1188). § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk.pdf (275,09KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIII/142/2019.docx (9,20KB)

DOCXZałącznik nr 2 XIII/142/2019.docx (5,77KB)