Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 78/2023 Burmistrza Łasku z dnia 22-03-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łask dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2023-2030 i projektu uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U.2023 r. poz.40 ) oraz w oparciu o treść Uchwały Nr XVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łask zarządzam co następuje:

§ 1. 1. P rzeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łask w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2023-2030 i projektu uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2. Cele konsultacji: 1) identyfikacja potencjałów obszaru rewitalizacji,
2) zbieranie uwag i opinii do projektów dokumentów,

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach: 1) zbieranie uwag w formie elektronicznej,
2) zbieranie uwag w formie papierowej,
3) otwarte spotkanie konsultacyjne,
4) zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej

§ 3. Czas trwania konsultacji 29 marca 2023 – 28 kwietnia 2023 (składanie uwag oraz propozycji działań). § 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Łask, w szczególności mieszkańcy obszaru zdegradowanego wyznaczonego Uchwałą Nr XLVII/603/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łask.
§ 5. Burmistrz Łasku powierza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łask, zespołowi firmy Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w Cieszynie
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 782023 Burmistrza Łasku z dnia 22-03-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z.pdf (177,84KB)