Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/143/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łaskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Plac Szarych Szeregów w Łasku. § 2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1 oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIII/143/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (881,08KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIII/143/2019.docx (775,93KB)