Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczaltowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnai 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1556) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczaltowanego dodatku energetycznego.pdf (507,79KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIII/145/2019.docx (335,67KB)