Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 91/2023 Burmistrza Łasku z dnia 06-04-2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185) oraz §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587, z 2019 r. poz. 1634, z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku, ul. Jana Pawła II 11, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) Jadwiga Kurkowska - przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Angelina Kacprzak - przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Karolina Wincek - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Elwira Królewicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
5) Barbara Kochanowska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
6) Irena Wydmuch - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
7) Ewa Pruś - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Renata Stasiak- przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Agata Wróbel - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Aleksandra Kaczmarek - przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Marek Ćwiek - przedstawiciel ZNP Zarządu Oddziału Powiatowego w Łasku,
12) Sylwester Gawron - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Łasku.

§ 2. Obowiązki i uprawnienia Komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.).
§ 3. Wyznaczam Panią Jadwigę Kurkowską na Przewodniczącą komisji konkursowej, która kieruje jej pracami.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 912023 Burmistrza Łasku z dnia 06-04-2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w.pdf (178,53KB)