Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/706/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (D z. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/662/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2023-2035:
1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Postanawia się zaniechać realizacji przedsięwzięcia pn. „Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej” o którym mowa w poz. 1.3.1.12 załącznika Nr 2 do uchwały Nr LII/662/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2023-2035.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik 

PDF   Uchwała Nr LVIII7062023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2023-2035.pdf (2,01MB)

DOCXZałącznik nr 1 LVIII7062023.docx (34,02KB)

DOCXZałącznik nr 2 LVIII7062023.docx (29,31KB)

DOCXZałącznik nr 3 LVIII7062023.docx (15,24KB)