Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/707/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 1 662 736,00 zł w związku z umową o przyznaniu pomocy Nr 00079-65151-UM0500343/22 zawartą w dniu 9 marca 2023 r. związaną z "Budową lub modernizacją dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii "na realizację operacji: „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym”. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 1 662 736,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 25 600,00 zł w związku z Porozumieniem z dnia 08.09.2022 r. w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy "Czyste Powietrze" oraz o kwotę 35 000,00 zł w związku z Aneksem nr 4/2022 z dnia 06.09.2022 r. do Porozumienia z dnia 03.03.2021 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 60 600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 669 375,00 zł w związku z umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0057/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 2 marca 2023 r. w ramach Projektu: "Odnawialne źródła energii w gm. Łask". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 § 6207– Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, o kwotę 669 375,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 36 958,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadania pn.: 'Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Jana Łaskiego w Łasku realizowane w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa pomnika Jana Łaskiego w Łasku wraz z zagospodarowaniem terenu" zgodnie z pismem z WFOŚiGW w Łodzi znak sprawy: ZIN.420.10029.2022.4398 z dnia 3 marca 2023 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
1 § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 36 958,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 116 988,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadania pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym Parku Miejskim w Łasku", zgodnie z pismem z WFOŚiGW w Łodzi znak sprawy: ZIN.420.10442.2022.3401 z dnia 20 lutego 2023 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 116 988,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 5 100,00 zł w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych. w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
1 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 100,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


2 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 5 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 2 553 157,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1 662 736,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 1 662 736,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym” , o kwotę 1 662 736,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 40 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 100,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 36 958,00 zł
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 669 375,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 669 375,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Odnawialne źródła energii w gm. Łask” , o kwotę 669 375,00 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 22 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 116 988,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 1 400,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w ramach zadania inwestycyjnego - „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym” - kwotę 1 057 648,00 zł
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , kwotę 1 057 648,00 zł
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , kwotę 1 057 648,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 1 057 648,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , kwotę 177 352,00 zł
z zadania inwestycyjnego- „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym” - kwotę 177 352,00 zł
do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
do rozdziału 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , kwotę 160 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie” - kwotę 160 000,00 zł
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
do grupy wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 17 352,00 zł
z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 10 000,00 zł
do działu 750 - Administracja publiczna
do rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 10 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 11. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 50/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 62/2023 z dnia 9 marca 2023 r., uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r. oraz uchwałą Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lutego 2023 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9 i §10 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 48/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28 lutego 2023 r. nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVIII7072023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (3,13MB)

DOCXZałącznik nr 1 LVIII7072023.docx (10,83KB)

DOCXZałącznik nr 2 LVIII7072023.docx (23,94KB)

DOCXZałącznik nr 3 LVIII7072023.docx (7,84KB)

DOCXZałącznik nr 4 LVIII7072023.docx (12,03KB)

DOCXZałącznik nr 5 LVIII7072023.docx (12,18KB)

DOCXZałącznik nr 6 LVIII7072023.docx (8,04KB)