Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/710/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375) uchwala się, co następuje:

§ 1. Znosi się status pomnika przyrody wiązu szypułkowego o obwodzie pnia 660 cm rosnącego na działce nr 83/1 w miejscowości Łask, przy wejściu do Parku Miejskiego, w pobliżu ul. Objazdowej. Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na mocy rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 24 listopada 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego, dn. 27.11.1998 r. Nr 29, poz.174) w sprawie uznania za pomnik przyrody oznaczony w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, kodem PL.ZIPOP.1393.PP.1003023.2319.
§ 2. Zniesienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych. Drzewo jest całkowicie obumarłe. Na pniu występuje wiele ubytków wgłębnych, a część konarów pozbawiona jest kory. Drzewo zlokalizowane jest przy ul. Objazdowej, na prywatnej działce, przy drodze prowadzącej do Parku Miejskiego. Ze względu na usytuowanie stwarza zagrożenie dla użytkowników terenu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVIII7102023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie zniesienia pomnika przyrody.pdf (164,40KB)