Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/725/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu targowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do zmiany sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu targowiska w granicach obszaru określonego na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVIII7252023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu targowiska.pdf (4,21MB)

DOCXZałącznik nr 1 LVIII7252023.docx (2,06MB)

TIF  LVIII_725_2023_geo.tif (3,37MB)