Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Łasku z dnia 12-04-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023 w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 15 ust. 2a - d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023 w zakresie ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Łasku z dnia 14 marca 2023 r. powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1. Przewodnicząca – Jadwiga Kurkowska
2. Wiceprzewodnicząca – Izabela Smażek
3. Członek – Marzena Koper

§ 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert reguluje § 14 Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/649/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2022 r.
§ 3. Komisja Konkursowa przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.
§ 4. Członkowstwo w Komisji Konkursowej ma charakter nieodpłatny.
§ 5. Obsługę administracyjno - techniczną Komisji zapewnia Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1012023 Burmistrza Łasku z dnia 12-04-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w.pdf (173,37KB)