Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/151/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-10-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową nr GK/26/2019 z dnia 2 października 2019 r. na udzielenie pomocy finansowej Gminie Łask w formie dotacji celowej na zadanie polegające na dofinansowaniu kosztów utrzymania linii autobusowej "D" w 2019 roku w ramach publicznego transportu zbiorowego na trasie Łask - Dobroń - Pabianice". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
- § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 735.414,00 zł w związku z Umową o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 194/II/2019 z dnia 24 września 2019 roku na dofinansowanie zadania gminnego pn. "Przebudowa ul. Tylnej w Łasku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 735.414,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 1.302.404,00 zł w związku z Umową o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 195/II/2019 z dnia 24 września 2019 roku na dofinansowanie zadania gminnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka - Orchów". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 1.302.404,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 2.800,00 zł w związku z Umową Nr CAZ 8810-11/KFS/AM/2019 o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne z dnia 18 września 2019 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy
- § 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 2.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 22.440,00 zł w związku z Umową nr DFS-III.7211.237.2019 z dnia 26 września 2019 r. na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości
w rozdziale 75501 - Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
- § 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 22.440,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 427.160,00zł w związku z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września 2019 r. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS (Pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.) 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa , o kwotę 427.160,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 26.500,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 26.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 840.242,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 147.717,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 80.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.800,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 22.440,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 4.000,00 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 211.235,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 132.000,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 60.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", o kwotę 60.000,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 132.000,00 zł
w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 18.500,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 29.550,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup i montaż urządzenia skateparku pn. "Funbox z rurką", kwotę 29.550,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 243.524,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 140.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi w Zielęcicach", o kwotę 140.000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 31.400,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 18.009,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 2.000,00 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 38.265,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 13.850,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja budynku pływalni krytej w Łasku ul. Szkolna 2", o kwotę 13.850,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok: w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 50.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja transportu publicznego", o kwotę 50.000,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 50.000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 50.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja transportu publicznego", o kwotę 50.000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 173.907,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 173.907,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Wykup gruntów i nieruchomości", o kwotę 173.907,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok polegających na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego z "Przebudowa ul. Tylnej w Łasku" na "Przebudowa ul. Tylnej w Łasku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem" oraz zmianie nazwy zadania inwestycyjnego z "Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka - Orchów" na "Rozbudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka - Orchów". § 12. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 1.930.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2019 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 12.898.489,54 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.114.774,17 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.783.715,37 zł. § 13. W uchwale Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 15.400.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 3.618.818,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 9.114.774,17 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.” ”;

§ 14. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 15. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 16. W uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 9/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r., Nr 13/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 16/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 18 lutego 2019 r., Nr 65/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 72/2019 z dnia 8 marca 2019, Nr 78/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 86/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 94/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r, Nr 110/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r., Nr 116/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r, Nr 128/2019 z dnia 10 maja 2019 r., Nr 139/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 144/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 149/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r, Nr 158/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., Nr 167/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 181/2019 z dnia 4 lipca 2019 r., Nr 192/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Nr 198/2019 z dnia 23 lipca 2019 r., Nr 209/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r., Nr 216/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., Nr 226/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 241/2019 z dnia 23 września 2019 r., Nr 250/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 255/2019 z dnia 7 października 2019 r., Nr 258/2019 z dnia 9 października 2019 r., Nr 260/2019 z dnia 11 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 4 lipca 2019 r., Uchwałą Nr XII/138/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIII/141/2019 z dnia 18 września 2019 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9 , §10 i §11 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 17. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10 i §11 oraz w wyniku zmian dokonanych w zarządzeniu Nr 255/2019 Burmistrza Łasku z dnia 7 października 2019 r. nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 „Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 18. W uchwale Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 § 7 otrzymuje brzmienie: § 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 298.206,19 zł w związku z Projektem Nr RPLD.11.01.01-10-0042/19 - "Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 298.206,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. ”;
§ 19. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019. § 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIV/151/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-10-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.pdf (1,47MB)

DOCXZałącznik nr 1 XIV/151/2019.docx (10,09KB)

DOCXZałącznik nr 2 XIV/151/2019.docx (41,97KB)

DOCXZałącznik nr 3 XIV/151/2019.docx (5,95KB)

DOCXZałącznik nr 4 XIV/151/2019.docx (8,65KB)

DOCXZałącznik nr 5 XIV/151/2019.docx (6,97KB)

DOCXZałącznik nr 6 XIV/151/2019.docx (7,10KB)

DOCXZałącznik nr 7 XIV/151/2019.docx (12,48KB)

DOCXZałącznik nr 8 XIV/151/2019.docx (11,29KB)

DOCXZałącznik nr 9 XIV/151/2019.docx (7,09KB)